Header decorative image
Kir Żałobny

Nowe nabory dla przedsiębiorców

Nowe nabory dla przedsiębiorców

W celu łagodzenia skutków pandemii, Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu w trybie pilnym dodatkowego naboru dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, który ma pomóc w utrzymaniu ich właściwej kondycji i posłużyć wsparciu gospodarki w regionie.

W wyniku uzgodnień z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Rozwoju możliwe było przekierowanie środków oraz wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą już w najbliższych dniach na ogłoszenie naboru projektów w ramach osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.2. Innowacje w MŚP, gdzie został utworzony nowy typ projektu, tj. Inwestycje w MŚP.

W ramach nowego typu projektu wspierane będą inwestycje przyczyniające się do:

utrzymania miejsc pracy,

wsparcia bieżącej działalności w celu utrzymania lub poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa,

tworzenia trwałych, nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dotacje m.in. na:

nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji,

mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji,

zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną,

koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników.

W ramach konkursu jeden wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek, którego maksymalna wartość dofinansowania nie przekroczy 800 000 zł.

W dokumentach projektowych nie będzie wymagana opina o innowacyjności.

Wsparcie będzie udzielane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, co oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie nawet do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny czas na realizację projektu nie będzie mógł przekroczyć 2 lat od podpisania umowy, a termin ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu zakończy się 31 grudnia 2023 r. Do dofinansowania będą mogły aplikować projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r.

Nabór projektów będzie realizowany w czterech rundach, każda po dwa tygodnie i będzie prowadzony przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, a jego łączny budżet wyniesie 17,2 mln € czyli ponad 76 mln zł.

Więcej informacji: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/nowe_nabory_dla_przedsiebiorcow_041720

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter