Header decorative image
Kir Żałobny

Nowe autobusy dla niepełnosprawnych

Nowe autobusy dla niepełnosprawnych

Cztery nowe pojazdy trafiły dziś do rudzkich ośrodków wspomagających osoby niepełnosprawne. Są to trzy autobusy i jeden minibus. Ich zakup został sfinansowany z budżetu Rudy Śląskiej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość nowych pojazdów to ponad milion złotych. Kosztami obie jednostki podzieliły się prawie po połowie.

- Miasto dokłada wszelkich starań, by komfort życia codziennego osób niepełnosprawnych był jak najwyższy i mogę zapewnić, że w tych działaniach nie ustaniemy – zapewniła wiceprezydent Anna Krzysteczko.

- Pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych zostały zakupione w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – wyjaśnia Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Gdy tylko Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął odpowiednie procedury, miasto złożyło wnioski na zakup 4 autobusów i 1 mikrobusu. PFRON podjął decyzję o przyznaniu środków na dofinansowanie 4 z 5 złożonych wniosków, łącznie na kwotę ponad 555 tys. złotych. Wkład własny miasta wyniósł z kolei blisko 500 tys. zł – dodaje.

- To dla nas wyjątkowa chwila, bo naszą pracę widzimy zazwyczaj tylko poprzez wnioski, które są składane do PFRONu przez urzędników, a dziś mamy okazję zobaczyć to, co realnie służy osobom niepełnosprawnym – powiedziała Anna Wandzel, ekspert z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - Współpraca PFRON z jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji Programu przebiega bardzo sprawnie i efektywnie. Każdemu podmiotowi działającemu na rzecz osób niepełnosprawnych zależy na pozyskaniu środków, a w Rudzie Śląskiej mamy do czynienia dodatkowo z zaangażowaniem emocjonalnym w sprawy niepełnosprawnych mieszkańców. Przedstawiciele miasta aktywnie uczestniczą w szkoleniach i widać, że zależy im zarówno na pozyskaniu środków, jak i na właściwym rozliczaniu projektów – podkreślała.

Autobusy zasilą bazę Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Św. Łukasza oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego w strukturach Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Z kolei mikrobus trafi do Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonującego w strukturach Ośrodka „Św. Elżbieta”.

- Cieszymy się bardzo z nowego autobusu - mówi Iwona Bukal, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Św. Łukasza. – Ten, z którego korzystaliśmy do tej pory, jest zużyty i często musiał być oddawany do warsztatu. W związku z tym mieliśmy problem z dowozem dzieci do placówki. Nowy będzie służył głównie dzieciom na wózkach, które odbieramy z ich miejsc zamieszkania, przywozimy na zajęcia w szkole, a potem odwozimy do domu – wyjaśnia. W sumie we wspomnianym zespole szkół uczy się 101 uczniów w wieku od 3 do 25 lat, z czego 22 uczniów porusza się

na wózkach. Warto podkreślić, że autobus używany jest również do realizacji zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych i integracyjnych odbywających się poza budynkiem szkoły, np. wycieczek dydaktycznych, zawodów sportowych, hydroterapii czy hipoterapii. - Dotychczasowy samochód pokonywał miesięcznie ok. 3 tys. kilometrów i był w użyciu prawie 12 godzin przez pięć dni w tygodniu – podkreśla wicedyrektor Bukal.

Z kolei Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych obejmuje opieką 40 dzieci w wieku od 1. do 8. roku życia w ramach oddziału dziennego, oraz 48 dzieci niepełnosprawnych w wieku

od 4 do 18 lat w ramach oddziału popołudniowego. Dzieci codziennie dowożone są na prowadzoną przez Ośrodek terapię i rehabilitację. Osoby starsze z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego znajdują pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy, działającym w strukturze Ośrodka Św. Elżbieta, który skupia 21 niepełnosprawnych. Mikrobus zapewni uczestnikom dojazd na zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, a także dojazd do specjalistycznych ośrodków zdrowia.

Nowy autobus przyda się też z pewnością uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa. Z rehabilitacji aktualnie korzysta tam 130 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz z dysfunkcjami narządu ruchu. Obecnie ponad 60% uczestników WTZ wymaga ciągłego wsparcia w zakresie transportu.

W 2017 roku Miasto będzie wnioskowało o pozyskanie środków na kolejne autobusy i mikrobusy, m.in. dla Domu Pomocy Społecznej „Senior”, Domu Pomocy Społecznej „Św. Elżbieta”, Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia im. Karola Boromeusza oraz Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”. - Wnioski muszą zostać złożone do 15 marca br. - mówi Anita Grobelczyk, kierownik Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi MOPS, zajmująca się przygotowaniem tego rodzaju wniosków.

W ubiegłym roku Ruda Śląska otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponad 3 mln zł. Z tej kwoty ponad 2 mln zł zostało przeznaczonych na działalność warsztatów terapii zajęciowej, a 900 tys. zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Dzięki tym środkom mogły się one m.in. ubiegać o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci czy zakupu przedmiotów ortopedycznych. Część pieniędzy została przeznaczona na likwidację barier architektonicznych.

Ruda Śląska prowadzi wiele działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku Rada Miasta uchwaliła kolejny, 5-letni Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Integracji ze Społeczeństwem „Miasto przyjazne niepełnosprawnym”. Zawiera on 41 projektów, z których 17 jest nowych, a pozostałe stanowią kontynuację działań prowadzonych już wcześniej. Realizowane są zarówno projekty twarde, czyli takie, które dotyczą infrastruktury i usuwania barier architektonicznych oraz miękkie, w ramach których organizowana jest m.in. Olimpiada Zdrowia, turnieje czy wydarzenia kulturalne. Trzeba zaznaczyć, że Ruda Śląska ma dobrze rozwiniętą sieć placówek i ośrodków wsparcia osób niepełnosprawnych. W mieście działa Zakład Aktywności Zawodowej, a także organizacje pozarządowe, które wspomagają niepełnosprawnych.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła na koniec marca 2011 r. prawie 4,7 mln i stanowiła 12,2% ludności kraju (14,3% w 2002 r.). Udział mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosił 46,1%, a kobiet 53,9%. W Rudzie Śląskiej wg danych NSP 2011 liczba osób niepełnosprawnych prawnie wynosiła 10 257 osób. W 2016 roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wydał 2574 orzeczenia o przyznaniu stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym, a osobom poniżej 16. roku życia - 590 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter