Header decorative image
Kir Żałobny

Nowa strategia coraz bliżej!

Nowa strategia coraz bliżej!

Około 180 osób rozpoczyna dziś pracę nad określeniem strategicznych celów dla Rudy Śląskiej na najbliższe lata. W mieście ruszają spotkania warsztatowe w ramach prac nad nową strategią rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Ich uczestnicy określą główne problemy, słabe i mocne strony oraz sformułują wizję rozwoju gminy na prawie 20 najbliższych lat. Projekt nowej strategii ma być gotowy do końca grudnia. O jego ostatecznym kształcie zdecydują zaś mieszkańcy miasta.

- Przed nami jeden z najważniejszych etapów prac nad nową strategią rozwoju Rudy Śląskiej – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Udział w warsztatach przedstawicieli wielu środowisk z naszego miasta gwarantuje szerokie i wielopłaszczyznowe spojrzenie na to, jak ma wyglądać przyszłość Rudy Śląskiej. Co istotne, wśród członków poszczególnych podzespołów znaleźli się również mieszkańcy, którzy wcześniej wyrazili chęć wzięcia udziału w warsztatach - dodaje.

Uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na trzy podzespoły, które będą pracować w około 50-osobowych grupach: ds. społecznych, ds. zasobów i potencjałów miasta oraz ds. gospodarczych i promocji miasta. Grupy spotkają się na spotkaniach roboczych w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym trzy razy: 3, 12 i 26 września br.

Pierwszy z podzespołów zajmie się sprawami zabezpieczenia materialnego, możliwościami aktywności zawodowej, mieszkalnictwa, problemem bezdomności, bezpieczeństwem życia, zdrowia i mienia, ochroną zdrowia oraz opieką na dziećmi, niepełnosprawnymi, osobami starszymi i niedostosowanymi społecznie. Grupa ta będzie też się zastanawiała nad problemem edukacji w mieście, kulturą, sportem i rekreacją. Jej uczestnicy będą też debatować nad ilością i jakością obiektów handlowych i usługowych w mieście.

Drugi podzespół zajmie się zasobami technicznymi miasta, budynkami, infrastrukturą techniczną, systemami zabezpieczeń przed powodzią, potencjałem i ładem przestrzennym, a także potencjałem ekologicznym, ludzkim i kulturowym. Podzespół trzeci będzie natomiast omawiał problem rynku pracy oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego uczestnicy zajmą się też instytucjami otoczenia biznesu, polityką gospodarczą i promocją miasta.

W formułowaniu strategicznych celów uczestnikom warsztatów mają pomóc m.in. wyniki badań ankietowych, w których udział wzięło ponad 4,6 tys. mieszkańców Rudy Śląskiej. Pokazały one, jakie są oczekiwania rudzian w kwestii dalszego rozwoju miasta. - W trakcie badań okazało się, że zdecydowana większość ankietowanych chce, by Ruda Śląska była miastem sportu i rekreacji oraz nowoczesnego przemysłu, nieuciążliwego dla otoczenia - wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. - W dalszej kolejności mieszkańcy przychylają się ku temu, by Ruda Śląska była miastem kultury i sztuki. Dopiero na czwartym miejscu znalazła się propozycja, by miasto w przyszłości stawiało na górnictwo - tłumaczy.

Uczestnicy warsztatów będą musieli zmierzyć się z zagadnieniami, które zdaniem mieszkańców Rudy Śląskiej wymagają zdecydowanej poprawy. Przypomnijmy, że rudzianie negatywnie oceniają przede wszystkim możliwość znalezienia pracy w mieście /67 proc. pytanych/, dostęp do żłobków oraz możliwość znalezienia mieszkania /54 proc. badanych/. Uczestnicy warsztatów będą musieli uwzględnić też te obszary, które zdaniem rudzian wymagają najpilniejszej poprawy - bezrobocie, stan dróg oraz dostęp do służby zdrowia.

Obok wyników badań ankietowych kluczowym dokumentem, który może poszczególnym zespołom pomóc w pracy jest wykonana specjalnie na potrzeby tworzonej strategii diagnoza społeczno-gospodarcza Rudy Śląskiej. - Dane statystyczne zawarte w diagnozie pokazują, w jakim miejscu znajduje się nasze miasto na tle podobnych miast w Polsce i regionie - tłumaczy prezydent Dziedzic. - Z dokumentu można dowiedzieć się m.in., jakie są rudzkie zasoby ludzkie, stan rozwoju infrastruktury czy mieszkalnictwa. Przede wszystkim ujawniają zaś mocne i słabe strony Rudy Śląskiej i wskazują obszary, na których rozwój powinniśmy postawić w przyszłości - zauważa.

Diagnoza ujawnia m.in., że choć trendy demograficzne w Rudy Śląskiej w większości pokrywają się z tymi ogólnopolskimi, to miasto odznacza się jednocześnie nieznacznie „młodszym społeczeństwem”, niż porównywalne miasta na prawach powiatu. Dane zawarte w diagnozie pokazują też, że Ruda Śląska posiada dobre zaplecze edukacyjne, a w szkołach systematycznie rośnie liczba etatów nauczycieli o najwyższym stopniu awansu /nauczycieli dyplomowanych/. Zgodnie z danymi statystycznymi Ruda Śląska charakteryzuje się też jedną z najniższych stóp bezrobocia wśród porównywalnych jednostek. W 2012 roku wynosiło ono 9 proc. i było o 2,1 proc. niższe od średniej wojewódzkiej.

W diagnozie dość dobrze wypada również statystyka dotycząca budżetu miasta. Okazuje się bowiem, że głównym składnikiem dochodów w budżecie Rudy Śląskiej są dochody własne. Dzięki nim w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmina osiąga dochody wyższe od średniej wojewódzkiej. W 2012 roku współczynnik ten wynosił w Rudzie Śląskiej 3.244,25 zł „na głowę”, a dla mieszkańców podobnych miast na Śląsku średnio 3.178,81 zł. Jednocześnie w przeliczeniu na jednego mieszkańca Ruda Śląska w zeszłym roku miała wyższe dochody od niektórych miast wojewódzkich - Bydgoszczy i Gorzowa Wielkopolskiego. W nich zamożność wynosiła około 3 tys. zł „na głowę” mieszkańca.

Prace nad strategią rozwoju Rudy Śląskiej na lata 2014 - 2030 rozpoczęto wiosną tego roku. W czerwcu przeprowadzono natomiast badania ankietowe na temat jakości życia w mieście. Okazało się w nich, że blisko 60 proc. ankietowanych jest zdania, że w Rudzie Śląskiej mieszka się dobrze lub bardzo dobrze, a ponad 71 proc. z nich uważa, że Ruda Śląska jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Po zakończeniu warsztatów kolejnymi etapami prac nad strategią rozwoju miasta będzie zaopiniowanie dokumentu przez mieszkańców oraz poddanie go pod obrady rady miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter