Header decorative image
Kir Żałobny

Niska emisja – obowiązki i ulgi dla właścicieli budynków

Niska emisja – obowiązki i ulgi dla właścicieli budynków

Do 30 czerwca br. właściciele i zarządcy budynków muszą zgłosić użytkowane źródła ciepła lub spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W Rudzie Śląskiej taki obowiązek dotyczy ponad 13 tys. nieruchomości. W bazie ewidencji jest już prawie 2400 zgłoszonych budynków z terenu miasta, co stanowi niespełna 20 procent ogólnej liczby zobowiązanych. Złożenie deklaracji do CEEB to również jeden z wymogów, jeżeli chcemy ubiegać się o wyższy dodatek osłonowy.

Niespełna pół roku zostało właścicielom lub zarządcom budynku czy lokalu na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Dla budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca ma czas do końca czerwca br. na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków oraz w przypadku zmiany źródła ciepła termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. - W Rudzie Śląskiej taki wymóg musi spełnić jeszcze ponad 10 tys. zobowiązanych – zaznacza wiceprezydent Krzysztof Mejer. Najprościej można to zrobić online na stronie https://zone.gunb.gov.pl/. Jeżeli jednak ktoś nie może skorzystać z tego sposobu, to może złożyć papierową deklarację w Urzędzie Miasta.

Warto o tym obowiązku pamiętać, ponieważ ustawodawca za brak zgłoszenia lub przekroczenie terminu przewidział karę grzywny. Ponadto złożenie deklaracji do CEEB jest jednym z warunków uzyskania wyższego dodatku osłonowego, który ma zniwelować rosnące ceny energii. – Pojawienie się tego warunku przy wnioskach o dodatek osłonowy zmobilizowało właścicieli budynków do składania deklaracji. Tylko w styczniu br. do Urzędu Miasta wpłynęło 230 deklaracji – zaznacza Eugeniusz Malinowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Dodajmy, że rudzianie złożyli już prawie 4 tysiące wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. Jego wysokość uzależniona jest od kryterium dochodowego.

W zgłoszonych już do CEEB budynkach z terenu Rudy Śląskiej ponad tysiąc właścicieli deklaruje ogrzewanie gazowe, a ponad 300 jako źródło ciepła podaje paliwo stałe. Ponad 80 budynków podłączonych jest do miejskiej sieci c.o., natomiast niespełna 50 zaopatrzonych jest w odnawialne źródło energii.

Przypomnijmy, że w 2015 r. władze Rudy Śląskiej przyjęły Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który ma w znaczący sposób poprawić jakość powietrza w mieście. Dokument umożliwia również sięgnięcie po unijne pieniądze na ograniczenie niskiej emisji i poprawę efektywności energetycznej.

Ponadto w mieście realizowany jest trzeci etap projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w mieście Ruda Śląska”. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane z funduszy unijnych kwotą ponad 3,9 mln zł. - Do trzeciego etapu projektu zakwalifikowano 171 budynków. Obejmuje on montaż 142 instalacji fotowoltaicznych, 15 pomp ciepła i 14 instalacji solarnych. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – mówi Eugeniusz Malinowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

- W ramach dwóch poprzednich etapów dofinansowanych zostało łącznie ponad 220 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – przypomina Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Koszty dla uczestników to jedynie 15 proc. wartości netto całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT za usługę jej montażu – podkreśla. - Dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostają od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu inwestycji, bo te bierze na siebie miasto, a prace realizuje firma wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dodaje.

Przypomnijmy, że w pierwszym etapie projektu w 2018 r. instalacje OZE zamontowano w 51 budynkach (w tym 31 instalacji fotowoltaicznych, 15 solarnych, 5 pomp ciepła), a w drugim etapie w 2020 r. w 172 budynkach (134 fotowoltaiczne, 24 solarne, 14 pomp ciepła). Na te dwa etapy Miasto pozyskało w sumie ponad 4,3 mln zł.

W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego w Rudzie Śląskiej przy wymianie starego pieca węglowego na ekologiczny lub w przypadku likwidacji ogrzewania węglowego i podłączenia się do sieci ciepłowniczej mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą starać się o udzielenie dotacji z budżetu miasta. Dofinansowanie obejmuje koszty zakupu nowego urządzenia grzewczego lub koszty podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacja nie może przekroczyć 70% tych kosztów, a maksymalnie może wynieść 2500 zł dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego. Z kolei w budynkach do 10 lokali mieszkalnych limit dofinansowania wynosi 5 tys. zł, od 11 do 20 lokali – 10 tys. zł, a powyżej 20 – 15 tys. zł.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=39995&idmp=2356&r=r.

Wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć przed rozpoczęciem prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta. Następnie po weryfikacji wniosku oraz oględzinach sprawdzających istniejący rodzaj ogrzewania, podpisana zostaje umowa o udzielenie dotacji. Dopiero po jej zawarciu mieszkaniec może rozpocząć inwestycję i kupić nowy piec. Dofinansowanie nie jest przyznawane w przypadku wcześniej zmodernizowanego systemu ogrzewania.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter