Kir Żałobny

Nieruchomości niezamieszkałe ponownie w gminnym systemie

Śmieciarka, dwóch mężczyzn, kubeł na odpady.

Od 1 czerwca 2024 r. wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, ponownie trafią do miejskiego systemu gospodarki odpadami. Właściciele, którzy nadal chcieliby na własną rękę zawierać umowy z firmą odbierającą śmieci, będą mieli 60 dni na złożenie stosownego oświadczenia wraz z kopią ważnej umowy. Brak dopełnienia tego warunku równoznaczny będzie z przystąpieniem do gminnego systemu. Uchwałę wprowadzającą nowe regulacje podjęli dziś rudzcy radni.

- Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli na zwiększenie kontroli nad gminną gospodarką odpadami komunalnymi. To, że wszystkie nieruchomości niezamieszkałe będą ponownie w jednym miejscu, powinno przełożyć się także na uszczelnienie systemu i tym samym ograniczenie powstawania dzikich wysypisk oraz procederu podrzucania odpadów z nieruchomości, które nie są objęte gminną umową – podkreśla wiceprezydent Jacek Morek.

Przypomnijmy, że reguła dotycząca objęcia gminnym systemem wszystkich nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, obowiązywała w mieście przed 2021 r. Wtedy ówczesne władze Rudy Śląskiej zdecydowały się na wyłączenie z gminnego systemu większości nieruchomości niezamieszkałych, pozostawiając w nim jedynie te obejmujące nieruchomości gminne, cmentarze oraz nieruchomości, na których znajdowały się obiekty należące do Powiatowego Urzędu Pracy, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Policji. Powodem miały być niekorzystne dla samorządu zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, umożliwiające właścicielowi nieruchomości niezamieszkałej wyjście z systemu gospodarki odpadami w dowolnym momencie. – Obowiązujący wtedy akt prawny faktycznie pozwalał na taki manewr, na szczęście nowelizacja ustawy zmieniła te zapisy i teraz jesteśmy jako miasto zabezpieczeni przed takimi dowolnymi „wejściami” i „wyjściami”. Ustawa dokładnie precyzuje, że aby zrezygnować z bycia w gminnym systemie, trzeba to zasygnalizować odpowiednio wcześniej – tłumaczy Jacek Morek.

Chodzi tu o konkretne zapisy wspomnianej wyżej ustawy. Wynika z nich, że właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który chce, aby wyłączyć go z systemu, powinien złożyć oświadczenie wskazując w nim firmę, z którą zawarł umowę oraz zobowiązany jest dołączyć do niego kopię umowy. Ma na to 60 dni od opublikowania podjętej dziś uchwały.

Nowe zasady dotyczące wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w Rudzie Śląskiej obowiązywać mają od 1 czerwca 2024 r., gdyż do końca maja przyszłego roku nadal ważna będzie aktualna umowa z gminnym operatorem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście, a wraz z nią dotychczasowe reguły. – Podjęcie uchwały modyfikującej zasady odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych niezbędne było już teraz, ponieważ przygotowujemy się do nowego postępowania przetargowego, a w myśl zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie musimy dać określony czas na ewentualną rezygnację z bycia w nim wszystkim właścicielom takich nieruchomości – wskazuje wiceprezydent Morek.

Od 1 czerwca 2023 r. do końca maja 2024 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Rudzie Śląskiej zajmuje się PreZero Service Południe Sp. z o.o. Równocześnie władze miasta pracują już nad kolejnym postępowaniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W tym celu prowadzone są tzw. wstępne konsultacje rynkowe. Konsultacje mają pomóc w określeniu wartości szacunkowej przyszłego zamówienia, a także w opracowaniu niezbędnej dokumentacji postępowania, tak aby uzyskać najlepsze dostępne rozwiązania i dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. Z zaproszenia do udziału w nich skorzystały dwa podmioty.

W Rudzie Śląskiej od lutego 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 37 zł miesięcznie od osoby, w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny. W zabudowie jednorodzinnej przysługuje ulga za kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku, wynosząca 2,50 zł od mieszkańca.

W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, przykładowo za zadeklarowany pojemnik 120 l stawka miesięczna wynosi 26,80 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. Z kolei w przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka roczna wynosi 206 zł dla śmieci segregowanych.

Statystyki odpadów komunalnych wytworzonych w Rudzie Śląskiej od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przedstawiają się następująco: odpady niesegregowane (zmieszane) – 30,5 tys. ton, odpady wielkogabarytowe – 11,6 tys. ton, bioodpady – 8,7 tys. ton, gruz – 6 tys. ton, szkło - 2,6 tys. ton, tworzywa sztuczne i metal – 2,3 tys. ton, papier – 1,8 tys. ton, popiół – 1,6 tys. ton. Łącznie daje to ponad 65,6 tys. ton odpadów komunalnych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter