Header decorative image
Kir Żałobny

Nie będzie odwołania

Nie będzie odwołania

Rada Miasta w Rudzie Śląskiej nie odwoła się od pozytywnej decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia prezydent Grażynie Dziedzic absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok. Radni opozycji nie podzielili argumentów swoich kolegów z koalicji i tym samym zablokowali prezydent miasta Grażynie Dziedzic możliwość wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z decyzją RIO.

Z uzasadnienia decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że została ona podjęta po formalnym zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska. Radni koalicji podkreślali, że RIO powinna go rozpatrzyć również merytorycznie. Zwłaszcza, że jeszcze w kwietniu tego roku ta sama Izba po zapoznaniu się ze sprawozdaniem prezydent Grażyny Dziedzic z wykonania budżetu miasta wydała o nim pozytywną opinię. Wniosek w sprawie odwołania się od decyzji RIO nie zyskał jednak aprobaty 11 radnych opozycji. – Szkoda, że radni opozycji nie mieli odwagi wyjaśnić całej sprawy do końca. Wtedy wszystko byłoby jasne. Wiedzielibyśmy, czy to ja mam rację twierdząc, że zarzuty pod moim adresem są polityczne, a nie merytoryczne, czy też opozycja, która zarzuca mi złe wykonanie budżetu – skomentowała wynik głosowania prezydent Grażyna Dziedzic. 

W uzasadnieniu wniosku radni koalicji wskazywali, że RIO wydała swoją opinię pomimo tego, iż wniosek Komisji Rewizyjnej nie został podpisany przez wszystkich jej członków. Wniosek komisji nie zawierał też wyjaśnień, dlaczego nie został podpisany przez wszystkich jej członków. Zastrzeżenia części rudzkich rajców budzi fakt, iż Izba nie podjęła żadnych kroków, żeby ustalić przyczynę tej nieprawidłowości.

Radni koalicji przekonywali dziś, że RIO podejmując decyzję nie uwzględniła również wyjaśnień skarbnik miasta, Ewy Guziel. W przesłanym do RIO piśmie skarbnik wykazała, że zarzuty Komisji Rewizyjnej pod adresem prezydent Grażyny Dziedzic są chybione. Niektóre z nich są nieprawdziwe, a inne nie mają nic wspólnego z wykonaniem budżetu w 2012 roku.  Mimo to radni opozycji wykorzystując liczebną przewagę w Radzie Miasta przegłosowali wczoraj uchwałę o nieudzieleniu prezydent miasta absolutorium. Wcześniej Ci sami radni pozytywnie zaopiniowali przedłożone przez prezydent Dziedzic sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok.

Uchybienia, jakich dopuściła się Komisja Rewizyjna Rady Miasta widać m.in. na przykładzie udzielonych przez prezydent miasta w 2012 roku umorzeń odsetek od zaległego podatku od nieruchomości na łączną kwotę 234 tysięcy złotych. Zdaniem Komisji kwota ta jest zbyt duża, zwłaszcza, że Rada Miasta w ubiegłym roku utrzymała stawki podatków na poziomie z 2011 roku. –  Fakty są takie, że Rada Miasta w listopadzie 2011 roku podwyższyła stawki podatków na rok 2012 od kilku do nawet 85 groszy za metr kwadratowy – podkreślała skarbnik miasta Ewa Guziel.

- Nie mam sobie w tej sprawie nic do zarzucenia. Umorzeń podatkowych udzieliłam przede wszystkim Domowi Pomocy Społecznej Senior, Policji, Straży Pożarnej oraz Prokuraturze Okręgowej. Gdybym tego nie zrobiła, to pensjonariusze DPS Senior musieliby płacić więcej za pobyt – podkreśla Grażyna Dziedzic. Kwota udzielonych w 2012 roku umorzeń podatkowych jest jedną z najniższych w ostatnich latach. Na przykład w 2006 roku ówczesny prezydent Rudy Śląskiej umorzył różnym instytucjom i osobom ponad 1,3 mln złotych podatku, rok później ponad 600 tysięcy, a w 2008 roku prawie 800 tysięcy zł.  Tak wysokie kwoty umorzeń nie przeszkodziły w udzieleniu byłemu prezydentowi absolutorium. A warto przy okazji pamiętać o tym, że z ulg korzystały głównie osoby fizyczne i prywatne firmy. Wśród nich byli obecni przeciwnicy takich działań – dodaje prezydent Dziedzic.

Wczorajsza uchwała absolutoryjna została podjęta przez radnych po 30 czerwca, czyli po ustawowym terminie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter