Header decorative image
Kir Żałobny

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” określa Uchwała Nr 18//2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  oraz  Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.06.10.2015 r. (Dz. U. poz. 1667) w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.  

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to wieloletni program rządowy w latach 2016-2020 który powstał w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program ma zwiększyć zainteresowanie uczniów czytaniem książek. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa składa się z trzech Priorytetów. Priorytet 1– Zakup nowości do bibliotek publicznych, Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek i wreszcie Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowania uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, który jest realizowany w wymienionych placówkach oświatowych w Rudzie Śląskiej. Głównym założeniem Priorytetu 3 jest zakup książek – nowości wydawniczych niebędących podręcznikami dedykowany wszystkim szkołom zarówno publicznym jak i niepublicznym, szkołom artystycznym a także zespołom szkół i szkolnym punktom konsultacyjnym przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą.

Program szczegółowo przewiduje zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wprowadzenie nowości wydawniczych do zbiorów bibliotek, a co za tym idzie wzrost dostępności książek w bibliotekach, rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi. Program ma zwiększyć przede wszystkim zainteresowanie uczniów czytaniem książek. Miasto Ruda Śląska przeszło pozytywnie wynik konkursu i otrzymało wsparcie finansowe dla 12 placówek oświatowych. Każda placówka oświatowa otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 12 000 zł., dodatkowo wymagany był wkład własny miasta w wysokości 20% czyli w przypadku rudzkich szkół, które przeszły pozytywnie wynik konkursu jest to kwota 3 000 zł. Reasumując na każdą placówkę przypada 15 000 zł. na zakup książek do bibliotek szkolnych. Łącznie na cele realizacji zadania Miasto Ruda Śląska pozyskało kwotę 144 000 zł. zapewniając przy tym finansowy wkład własny w wysokości 36 000 zł. Dzięki otrzymanym środkom szkolne biblioteki zakupią książki, o wyborze których współdecydowali nauczyciele, uczniowie i rodzice. Priorytet 3 ma wskazany termin zakończenia na 31.12.2016 r.

Lista placówek oświatowych

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter