Kir Żałobny

Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji

Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji

Logotypy funduszy

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego
na członków Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art. 7 ust.1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), w związku z Uchwałą Nr PR.0007.111.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska ogłasza,

nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

1. Otwarty nabór potrwa od 26 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
2. Kategorie Kandydatów, interesariusze rewitalizacji reprezentujący sektory:
1) społeczny,
2) gospodarczy.
3. Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze opisują Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, będące załącznikiem do Uchwały Nr PR.0007.111.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.
4. Wzory dokumentów niezbędnych do udziału w otwartym naborze dostępne są na stronie internetowej miasta www.ruda-sl.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska http://www.rudaslaska.bip.info.pl w menu przedmiotowym w zakładce Rewitalizacja miasta.
5. Komplet dokumentów będący zgłoszeniem Kandydata na członka Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska należy złożyć w terminie trwania naboru osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta (Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, III piętro, pok. 306) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek-środa w godzinach od 8.00 do 16.00, czwartek w godzinach od 8.00 do 18.00, piątek w godzinach od 8.00 do 14.00 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór na członków Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska” (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Ruda Śląska).

Formularze:
Obszar społeczny
Formularz zgłoszeniowy
Lista poparcia
Oświadczenie - nieruchomości
Oświadczenie - organizacje pozarządowe/grupy nieformalne
Rekomendacje dla kandydata
Obszar gospodarczy
Formularz zgłoszeniowy
Oswiadczenie - przedsiębiorcy
Rekomendacja dla kandydata

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter