Kir Żałobny

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Logotyp: symbole drzewa i szybu kopalnianego, napis "rewitalizacja".

Od 10 do 31 maja trwać będzie nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska reprezentujących sektor społeczny i gospodarczy w kadencji 2024-2027.

- Działania rewitalizacyjne w mieście o poprzemysłowym profilu są niezwykle ważne. A dla tych działań z kolei niezwykle istotny jest udział lokalnej społeczności. Komitet Rewitalizacji jest forum współpracy w tym zakresie z organami miasta. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania kandydatur – mówi prezydent Michał Pierończyk.

Kandydatami reprezentującymi sektor społeczny mogą być mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze. Zaliczają się tutaj spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej. Zgłaszać mogą się również  podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Z kolei sektor gospodarczy reprezentować mogą podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą.

Dla zgłoszeń kandydatów obowiązuje formularz, który można pobrać poniżej.

Formularz zgłoszeniowy można w terminie trwania naboru:

  • złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta (plac Jana Pawła II 6) w godzinach pracy, tj. poniedziałek - środa od 8:00 do 16:00, czwartek od 10:00 do 18:00, piątek od 8:00 do 14:00;
  • przesłać pocztą na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska;
  • przesłać drogą elektroniczną na adres skrytki ePUAP: /umrudasl/ lub e-mail fundusze@ruda-sl.pl.

Weryfikacji zgłoszeń dokona komisja powołana przez Prezydenta Miasta, w skład której wchodzi m.in. przedstawiciel Rady Miasta. Jeżeli liczba kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymagania, będzie większa niż maksymalna liczebność Komitetu, o wyborze decyduje prezydent.

Komitet Rewitalizacji jest organem o funkcji opiniodawczo-doradczej dla Prezydenta Miasta w zakresie przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji. Jest uprawniony do wyrażania opinii i stanowisk oraz podejmowania inicjatyw i rekomendowania rozwiązań w sprawach dotyczących prowadzenia procesu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji miasta i jego oceny, w tym opiniowania raportów rocznych i raportu końcowego z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku. Uczestniczy też w przygotowaniu oraz opiniowaniu projektów zarządzeń Prezydenta Miasta, uchwał Rady Miasta, w tym aktów prawa miejscowego związanych z rewitalizacją.

Liczba członków Komitetu musi być nieparzysta i zawierać się w przedziale od 7 do 15, w tym co najmniej 3 przedstawicieli sektora społecznego, co najmniej 2 przedstawicieli sektora gospodarczego i co najmniej 2 przedstawicieli sektora publicznego. Przedstawicieli sektora publicznego zaprasza lub wyznacza Prezydent Miasta.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji powoływani są na 3-letnią kadencję. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie wybierają przewodniczącego i jego zastępcę. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny, za udział w jego posiedzeniach i pracach nie przysługuje wynagrodzenie.

Dodatkowych informacji o naborze udzielają Piotr Holona oraz Agata Łysakowska, tel. 32 244 90 49 oraz tel. 32 244 90 00 wew. 3061 lub 3060.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter