Header decorative image
Kir Żałobny

Nabór kandydatów do Rady Seniorów

Nabór kandydatów do Rady Seniorów

Ogłoszenie naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska

Realizując zapisy uchwały nr PR.0007.184.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu oraz zarządzenia Nr SP.0050.2.45.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz określenia wzoru formularza zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska, Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska.

Niniejszym informuje się, że  „przynajmniej 2/3 składu Rady Seniorów tworzą osoby które ukończyły 60 rok życia, natomiast 1/3 składu mogą stanowić osoby nie spełniające kryterium wieku, o ile są przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku” (§ 2 ust. 3 uchwały    Nr PR.0007.184.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu).

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze oraz działające na rzecz osób starszych, przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych, działających na terenie miasta Ruda Śląska, a także przedstawiciele seniorów – osób niezrzeszonych, w liczbie ustalonej zarządzeniem Nr SP.0050.2.45.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz określenia wzoru formularza zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 lub załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, poprzez przesłanie go lub osobiste dostarczenie do Urzędu Miasta Ruda Śląska Kancelarii Rady Miasta przy pl. Jana Pawła II 6, 41 – 709 Ruda Śląska do dnia 16.02.2015 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Zgodnie z zapisami uchwały Nr PR.0007.184.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu, wyboru członków Rady Seniorów dokonuje Prezydent Miasta spośród zgłoszonych kandydatów. Lista imienna osób wybranych na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 03.02.2015 r. do dnia 16.02.2015 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Ruda Śląska).

Załączniki do ogłoszenia:
1. Zarządzenie Nr SP.0050.2.45.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz określenia wzoru zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska.
2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO RADY SENIORÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA – wymagany w przypadku zgłoszeń kandydatów dokonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz osób starszych oraz zajmujące się problemami osób starszych.
3. FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO RADY SENIORÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA – wymagany w przypadku zgłoszeń kandydatów dokonywanych przez osoby niezrzeszone.
4. Uchwała Nr PR.0007.184.2014 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter