Header decorative image
Kir Żałobny

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

18 kwietnia w Rudzie Śląskiej rusza rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych. Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice mają czas do 28 kwietnia, a do szkoły poza obwodem do 8 maja. Jeżeli dziecko jest już przedszkolakiem i będzie kontynuowało edukację, to opiekunowie muszą złożyć wcześniej odpowiednią deklarację.

Nabór dzieci do przedszkoli i pierwszej klasy szkoły podstawowej odbywać się będzie na zasadzie kryteriów ustawowych i uchwalonych przez Radę Miasta. Kryteria określone przez radnych mają zastosowanie w przypadku, gdy rodzice chcą zapisać dziecko do szkoły poza obwodem, a liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc w wybranej placówce. Nabór z zastosowaniem tych kryteriów będzie dotyczył też dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy, ale już w postępowaniu uzupełniającym.

Jeżeli rodzice zdecydują, że dziecko pójdzie do szkoły podstawowej obwodowej, to wówczas wystarczy, że złożą w szkole zgłoszenie. – Apelujemy do rodziców, żeby zgłaszali dzieci jak najszybciej. Im szybciej rodzice zapiszą swoje dzieci do szkoły, tym sprawniej przebiega rekrutacja - podkreśla Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Rekrutacja do podstawówek

W Rudzie Śląskiej na składanie odpowiednich dokumentów i podań kandydaci mają czas od 18 kwietnia do 8 maja 2017 r.

Na przyjęcie do pierwszej klasy w szkole podstawowej poza obwodem wpływa m.in. to, czy rodzeństwo kandydata już uczęszcza do tej placówki (32 pkt), bądź przedszkola znajdującego się w obwodzie wybranej szkoły (16 pkt). W rekrutacji liczyć się będzie też fakt, że dziecko wcześniej uczęszczało do przedszkola w tym samym obiekcie co dana szkoła lub do przedszkola powiązanego organizacyjnie z wybraną szkołą (8 pkt). O przyjęciu będzie decydowało również to, czy rodzice pracują w pobliżu szkoły, do której chcą posłać dziecko (4 pkt), bądź też, czy mieszkają tam osoby, które wspomagają rodziców w opiece nad dzieckiem (2 pkt).

Na weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata określonych kryteriów komisja rekrutacyjna będzie miała czas do 10 maja. 11 maja komisja ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kolejnym krokiem w rekrutacji jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia. Ma na to czas do 16 maja. 17 maja szkoły będą musiały ogłosić listę osób przyjętych i nieprzyjętych. Po tym terminie, jeżeli w szkole będą jeszcze wolne miejsca, dyrektor placówki może ogłosić postępowanie uzupełniające, które rozpocznie się 13 czerwca.

Rekrutacja do przedszkoli

Nabór do miejskich przedszkoli rozpocznie się również 18 kwietnia i potrwa do 28 kwietnia. Podobnie jak w roku ubiegłym będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego. - W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, muszą jedynie złożyć odpowiednią deklarację – wyjaśnia  Aleksandra Piecko. Jeśli natomiast rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, muszą wypełnić deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, a ich dziecko będzie uczestniczyło w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Elektronicznego zgłoszenia będzie można dokonać przez stronę:  rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Jeżeli maluch będzie kontynuował edukację przedszkolną w tej samej placówce, wystarczy, że rodzice złożą odpowiednią deklarację. Mają na to czas od 3 do 10 kwietnia.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą pobrać wniosek w każdym przedszkolu, wypełnić go odręcznie i złożyć w wybranej placówce. - O przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydować kolejność zgłoszeń – podkreśla Aleksandra Piecko. – Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola oraz harmonogram dostępne są w każdej placówce – dodaje.

Tak, jak w latach poprzednich, przy naborze dzieci do rudzkich przedszkoli publicznych będą obowiązywać ustalone kryteria. – Przede wszystkim decyduje liczba punktów kryterium ustawowego. Brane będzie pod uwagę pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa. Istotne będzie również to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą – wylicza naczelnik Wydziału Oświaty. – W przypadku równorzędnych wyników na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie brane będą pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta – dodaje Aleksandra Piecko. Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należy praca obojga rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (16 pkt), uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej placówki, w której o miejsce ubiega się kandydat lub do szkoły podstawowej znajdującej się w tym samym obiekcie lub powiązanej organizacyjnie z wybranym przedszkolem (8 pkt).

22 maja, po weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Tutaj również, pomimo zakwalifikowania dziecka, rodzic będzie musiał potwierdzić wolę przyjęcia go pisemnym oświadczeniem do 26 maja. Następnie 31 maja zostanie podana do wiadomości publicznej lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola. Jeżeli w przedszkolach będą jeszcze wolne miejsca, zostanie ogłoszone postępowanie uzupełniające, które rozpocznie się 5 czerwca.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 27 przedszkoli publicznych, jeden zespół miejskich przedszkoli, w skład którego wchodzą dwie placówki oraz dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci w wieku 3-5 lat (urodzone w latach 2012-2014) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Natomiast dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2011 r.) są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Co za tym idzie rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2011 – 2014 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Według danych Wydziału Oświaty 1 września 2017 roku naukę w szkole powinno rozpocząć około 1253 dzieci.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter