Header decorative image
Kir Żałobny

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

6 marca 2023 r. w Rudzie Śląskiej rozpocznie się nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Po raz pierwszy będzie się on odbywał za pośrednictwem platformy internetowej. Na dokonanie zgłoszenia lub złożenie wniosku w formie elektronicznej oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji do wybranej szkoły rodzice dzieci będą mieli czas do 17 marca 2023 r. do godziny 15:00.

– Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych są przyjmowani na podstawie zgłoszenia lub wniosku. Zgłoszenia dokonuje się do tzw. „szkoły obwodowej”, czyli takiej, w obwodzie której zamieszkuje dziecko. Do szkoły obwodowej dzieci przyjmowane są zawsze z urzędu, co oznacza, że sam fakt złożenia poprawnego zgłoszenia jest równoznaczny z przyjęciem dziecka do szkoły – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent ds. społecznych. – Wniosek składa się zaś do szkoły poza obwodem i dziecko może być do niej przyjęte, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dodaje.

Rodzice, aby dokonać zgłoszenia do szkoły obwodowej lub złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły spoza obwodu, muszą zarejestrować się na platformie, następnie wypełnić elektroniczne zgłoszenie lub wniosek, wydrukować je, podpisać i dostarczyć odpowiednio do szkoły obwodowej albo do tej szkoły spoza obwodu, która znalazła się na tzw. liście preferencji szkół jako pierwsza. Do składanego wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów, określonych przez Radę Miasta Ruda Śląska w dwóch uchwałach z 2017 r. i są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

- Elektroniczny nabór nie będzie obejmował kandydatów do oddziałów specjalnych oraz integracyjnych, ale tylko do tej części klasy dedykowanej dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – podkreśla Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Rodzice tych kandydatów, aby zapisać dziecko do szkoły powinni zgłosić się bezpośrednio do wybranej placówki – dodaje. Kandydaci, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego, uczestniczą w naborze zgodnie z ogólnymi zasadami naboru.

Rodzice kandydatów do szkoły spoza obwodu mogą we wniosku wskazać odpowiednio 1, 2 lub 3 szkoły, według preferencji. O przyjęciu dziecka do szkoły nie będzie decydować kolejność zgłoszeń, a suma uzyskanych punktów, która zostanie przyznana przez komisję rekrutacyjną. - Kryteria odnoszą się zawsze do szkoły pierwszej preferencji i dotyczą: uczęszczania rodzeństwa kandydata do szkoły lub przedszkola w obwodzie szkoły, znajdowania się miejsca pracy co najmniej jednego z rodziców w obwodzie szkoły oraz wspierania rodziców w zapewnianiu należytej opieki kandydatowi przez krewnych zamieszkujących w obwodzie szkoły – wylicza naczelnik Wydziału Oświaty.

23 marca, po weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna o godzinie 8:00 opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, rodzic będzie musiał złożyć w szkole, do której dziecko zostało przyporządkowane, potwierdzenie woli uczęszczania. Ma na to czas do 30 marca do godziny 15:00. W tym celu rodzic powinien pobrać stosowny druk ze strony internetowej platformy naboru oraz udać się z podpisanym dokumentem do wskazanej szkoły. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

31 marca o godzinie 8:00 zostanie podana do wiadomości publicznej lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły. Następnie w ciągu 3 dni rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

Do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 będą przyjmowane dzieci 7-letnie, które są objęte obowiązkiem szkolnym, dzieci 6-letnie zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, a także dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego.

W razie pytań rodzice kandydatów mogą kontaktować się z wybranymi szkołami. Informacji udzielają także pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska: Anna Wlaszczyk, tel. 32 244 90 00, wew. 8622 oraz Piotr Płonka, tel. 32 244 90 00, wew. 8607.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter