Header decorative image
Kir Żałobny

Mniej hałasu w Rudzie Śląskiej

Mniej hałasu w Rudzie Śląskiej

Podjęte w ostatnich 5 latach w Rudzie Śląskiej działania na rzecz ochrony przed nadmiernym hałasem przyniosły skutek – tak wynika z analiz przeprowadzonych w ramach przygotowywania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”. Dokument został uchwalony podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

- Program na lata 2013 – 2018 był pierwszym kompleksowym dokumentem, który obejmował zakres ochrony przed hałasem w naszym mieście – przypomina prezydent Grażyna Dziedzic. – Porównując dane sprzed pięciu lat z obecnymi widać, że prawie wszystkie wskaźniki dotyczące zagrożenia hałasem drogowym zostały poprawione, przede wszystkim w stosunku do hałasu o dużym natężeniu – podkreśla.

To właśnie ruch samochodowy jest dominującą przyczyną przekroczeń norm natężenia hałasu w Rudzie Śląskiej. Hałas przemysłowy, kolejowy i tramwajowy ma tutaj śladowy wpływ. Właśnie z hałasem samochodowym związane jest 30 określonych w Programie obszarów podlegających ochronie akustycznej, w obrębie których zarejestrowano przekroczenia obowiązujących wartości dopuszczalnych. – Dokument podaje trzy główne rodzaje środków zaradczych: egzekwowanie obowiązujących ograniczeń prędkości, utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym oraz wprowadzanie środków trwałego uspokojenia ruchu – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Warto przypomnieć, że to właśnie środki na drogi stanowią największą część wydatków inwestycyjnych w budżecie Rudy Śląskiej - zaznacza.

W jednym przypadku zalecenia są jednak inne – chodzi o ochronę przed hałasem generowanym przez ruch na autostradzie A4 w rejonie tzw. „Fińskich domków” w dzielnicy Bielszowice. - Dla tego rejonu Program określa działania naprawcze w postaci wykonania analizy akustycznej wraz z pomiarami hałasu oraz koncepcją metod zabezpieczenia przed hałasem wraz z późniejszą realizacją – informuje Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM. Odpowiedzialny za realizację jest zarządca drogi, czyli w tym przypadku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a założony w Programie termin to lata 2019-2022.

Wyszczególnione w Programie działania naprawcze dzielą się na trzy grupy: działania programowe, obejmujące zadania których celem jest poprawa jakości klimatu akustycznego na terenach, na których stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych; działania monitoringowe, obejmujące pomiary hałasu w wyznaczonych lokalizacjach; działania edukacyjne, obejmujące m.in. promowanie komunikacji zbiorowej i rowerowej.

Program ochrony środowiska przed hałasem został sporządzony w oparciu o Mapę akustyczną miasta Ruda Śląska, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz mapę akustyczną dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów/rok wykonaną dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pierwsza mapa akustyczna Rudy Śląskiej wykonana została w 2012 roku i była podstawą dla Programu na lata 2013 – 2018. W ubiegłym roku została mapa została ponownie opracowana. Pokazuje ona średnie poziomy dźwięku dla całej doby oraz pory nocnej. Można się na niej zapoznać z wynikami dla czterech rodzajów hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego. Mapę można znaleźć pod adresem www.rudaslaska.pl/mapa-akustyczna.

Należy podkreślić , że mapa służy przede wszystkim celom strategicznym, jest istotna dla właściwego zarządzania terenami i infrastrukturą miasta, przede wszystkim w procesie decydowania o formie i zakresie wykorzystania poszczególnych terenów w celach inwestycyjnych. – Trzeba pamiętać, aby nie mylić wykorzystywanych tutaj wskaźników długookresowych z pomiarami wykonywanymi interwencyjnie, w krótkim czasie – zaznacza Ewa Wyciślik. – Wartości zmierzone np. w momencie interwencji spowodowanej zgłoszeniami mieszkańców mogą się więc różnić od tych zaprezentowanych na mapie – dodaje.

Obowiązek oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji jego zmian przez sporządzanie co 5 lat map akustycznych nakłada na miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców ustawa Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Ruda Śląska położona jest na trasie paneuropejskiego korytarza transportowego oznaczonego symbolem III (Bruksela, Aachen, Kolonia, Drezno, Wrocław, Katowice, Kraków, Lwów, Kijów). Miasto jest też ważnym węzłem komunikacyjnym, leżącym na skrzyżowaniu dróg łączących zachodnią i wschodnią oraz północną i południową część Aglomeracji Górnośląskiej. W chwili obecnej przez Rudę Śląską przebiegają 3 główne drogi: autostrada A4 (fragment trasy europejskiej E40), droga wojewódzka nr 902 - tzw. Drogowa Trasa Średnicowa (Katowice – Chorzów - Świętochłowice – Ruda Śląska – - Zabrze - Gliwice) oraz droga wojewódzka nr 925 (Rybnik – Ruda Śląska – Bytom). Miasto buduje trasę N-S, która połączy autostradę A4 i DTŚ, a w Programie została ujęta jako inwestycja poprawiająca klimat akustyczny.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter