Header decorative image
Kir Żałobny

Miliony z PFRON-u

Miliony z PFRON-u

Ponad 4,6 mln zł wpłynie do budżetu Rudy Śląskiej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To o ponad 300 tys. więcej niż w ubiegłym roku. Pieniądze te będą przeznaczone m.in. na działalność warsztatów terapii zajęciowej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy znoszenie różnego rodzaju barier. – Kwota jest duża, ale potrzeby jeszcze większe, więc poszukujemy jeszcze innych źródeł finansowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – zaznacza prezydent Grażyna Dziedzic.

Największą kwotę, ponad 3 mln zł, zabezpieczono na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, z których w Rudzie Śląskiej korzysta ok. 130 osób. Blisko 450 tys. zł, a więc o prawie 130 tys. więcej niż rok temu, przeznaczonych będzie na dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, z kolei na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zadeklarowano 380 tys. zł. 220 tys. złotych przeznaczonych będzie na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych czy w komunikowaniu się, a 100 tys. zł będzie rozdysponowanych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Część przyznanych środków będzie przeznaczona na aktywizację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. I tak 280 tys. zł zarezerwowano na dofinansowanie dla tych osób, które podejmą działalność gospodarczą, rolniczą lub założą spółdzielnię socjalną. 100 tys. zł będzie do rozdysponowania na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, a 3,6 tys. zł na zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Z kolei na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zarezerwowano blisko 12 tys. zł.

Przypomnijmy, że miasto otrzymuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości wyliczonej na podstawie algorytmu. Podział zatwierdza Rada Miasta po zaopiniowaniu go przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Realizacja dofinansowań następuje poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast środki finansowe z zakresu rehabilitacji zawodowej przekazywane są do Powiatowego Urzędu Pracy.

– Potrzeby osób z niepełnosprawnościami zmieniają się, tak jak ogólna sytuacja, zarówno społeczna, jak i gospodarcza - mówi prezydent Dziedzic. – Staramy się jak najlepiej dysponować tymi środkami, choć z pewnością nie wystarczają one na realizację wszystkich wniosków. Dlatego miasto szuka innych możliwości finansowania działań na rzecz osób, które potrzebują wsparcia – zauważa.

Rudzki MOPS realizuje m.in. programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnych” oraz „Opieka wytchnieniowa”, które są finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Na ich wykonanie miasto otrzymało w tym roku w sumie ponad 2 mln zł. Warto też wspomnieć o programie „Aktywny Samorząd 2022”, w ramach którego osoby z niepełnosprawnościami mogą starać się o pomoc np. w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, samochodu osobowego lub uzyskaniu prawa jazdy.

W ubiegłym roku wsparcie dla Rudy Śląskiej z PFRON wyniosło ponad 4,3 mln zł. Z tych środków rudzki MOPS udzielił dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla 39 osób, 249 osobom przyznano dotacje do zaopatrzenia w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny skorzystało 219 osób niepełnosprawnych wraz z 74 opiekunami (w tym 44 dzieci z 41 opiekunami).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter