Header decorative image
Kir Żałobny

Mienie po kopalniach dla gmin - apeluje GZM

Mienie po kopalniach dla gmin - apeluje GZM

Gminy górnicze chcą przejąć od spółek węglowych nieruchomości po zlikwidowanych przedsiębiorstwach oraz ich majątek nieprodukcyjny. Umożliwić miałaby to specjalna ustawa. Z apelem w tej sprawie zwrócił się do premier Beaty Szydło Górnośląski Związek Metropolitalny. Dzięki nieodpłatnemu przejęciu zbędnego spółkom mienia, miasta górnicze otrzymałyby nowe możliwości rozwoju i mogłyby tworzyć strefy ekonomiczne, ośrodki produkcji, przemysłu i usług z nowymi miejscami pracy.

- Jesteśmy przekonani, że uchwalenie przepisów umożliwiających nieodpłatne przejmowanie nieruchomości pozaprodukcyjnych od przedsiębiorstw górniczych spowoduje, że gminy górnicze sprawnie będą mogły realizować projekty tworzenia obszarów inwestycyjnych, nadawać terenom zdegradowanym nowe funkcje publiczne, a jednocześnie niwelować negatywne społeczno – ekonomiczne skutki likwidacji miejsc pracy – mówi Małgorzata Mańka Szulik, Przewodnicząca Zarządu GZM, która podpisała apel w imieniu samorządowców. - Przedstawiciele miast członkowskich GZM deklarują jednocześnie uczestnictwo w pracach nad projektem ustawy, o którą razem apelujemy – dodaje prezydent Zabrza.

Z inicjatywą skierowania apelu do rządu wystąpiła do GZM prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. – W wyniku restrukturyzacji górnictwa powstają duże kompleksy nieruchomości, które dla likwidowanych lub modernizowanych przedsiębiorstw są zbędnym balastem, generującym koszty. Spółki będą musiały ponosić wydatki związane z ich bieżącym utrzymaniem i dozorowaniem oraz w postaci podatku od nieruchomości i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Z kolei przejęcie zbędnego mienia przez gminy górnicze da im nowe możliwości rozwoju – ocenia prezydent Dziedzic.

W piśmie skierowanym do premier Beaty Szydło czytamy m.in., że ustawa powinna zawierać zasady nieodpłatnego i bezciężarowego przejścia z mocy prawa na rzecz gmin górniczych prawa własności nieruchomości niezwiązanych z produkcją węgla kamiennego, będących własnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego przedsiębiorstw górniczych.

Wg ustawy przedsiębiorstwo górnicze może dokonać darowizny mienia na rzecz gminy górniczej albo spółdzielni mieszkaniowej na cele związane z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej, inne cele publiczne, a także w celu pobudzania aktywności gospodarczej w gminie górniczej. W swoim piśmie GZM wskazuje jednak, że przedsiębiorstwa górnicze przekazują gminom niemal wyłącznie nieruchomości trudne do zagospodarowania, zadłużone, o nikłej wartości rynkowej, które nie znalazły nabywców. Dlatego zdaniem samorządowców konieczne jest przeniesienie na gminy prawa własności nieruchomości niezwiązanych z produkcją węgla kamiennego, będących własnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego przedsiębiorstw górniczych, co umożliwi opracowanie kompleksowych planów zagospodarowywania przez gminy majątku nieprodukcyjnego przedsiębiorstw górniczych - stworzenie obszarów inwestycyjnych, na których powstawać będą strefy ekonomiczne, ośrodki produkcji, przemysłu i usług z nowymi miejscami pracy. - Niezwykle ważne jest też, aby nieruchomości górnicze, których własność  przenoszona będzie na gminy, były wolne od obciążeń i praw osób trzecich – podkreśla prezydent Mańka - Szulik.

Jak efektywne może być zagospodarowanie terenów po zlikwidowanym przedsiębiorstwie górniczym pokazuje przykład rewitalizacji terenów po KWK Gliwice i utworzenia Centrum Edukacji i Biznesu – Nowe Gliwice. Za 24 mln euro (w tym 9,5 mln euro z Unii Europejskiej) odrestaurowano historyczne zabudowania oraz zrewitalizowano zdegradowany teren i przystosowało go do nowych funkcji.

Także Ruda Śląska jest gotowa zrealizować niezwykle ważny społecznie projekt pozyskiwania inwestorów i stworzyć nowe miejsca pracy na terenach po zlikwidowanej KWK Halemba-Wirek, które wraz z nieruchomościami należącymi do  Skarbu Państwa i miasta stały by się częścią Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Treść apelu

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter