Header decorative image
Kir Żałobny

Miasto do potęgi trzeciej

Miasto do potęgi trzeciej

Rewitalizacja, polityka mieszkaniowa, renowacja podwórek, optymalizacja użytkowania budynków i przekształcenia kluczowych przestrzeni publicznych - to obszary, w których współpracować będą Ruda Śląska, Chorzów i Świętochłowice. Trzy sąsiadujące miasta połączyły siły, aby lepiej wykorzystać swój potencjał. Założenia wartego ponad 2,9 mln zł projektu zostały dziś przedstawione w Chorzowie.

- Wspólny obszar to wspólny interes. Dlatego razem pozyskaliśmy środki unijne na stworzenie koncepcji zagospodarowania obszaru naszych miast – mówi Michał Pierończyk, zastępca prezydenta Rudy Śląskiej. – Wzmocnienie współpracy pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów i kompleksowe rozwiązywanie problemów na wspólnym obszarze – dodaje.

Obszar Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic to łącznie 124 km2 (ponad 10% powierzchni aglomeracji górnośląskiej), na których mieszka 300 tysięcy ludzi. – Dlatego są to miasta o istotnym znaczeniu dla regionu, które jednocześnie stanowią zwarty i dosyć jednorodny pod względem struktury przestrzennej obszar – mówi Michał Pierończyk. Mimo różnic zarówno w wielkości zajmowanego obszaru jak i liczbie mieszkańców, wszystkie trzy miasta wykazują wiele cech wspólnych. Główne elementy to przemysłowa historia, centralna lokalizacja wewnątrz metropolii oraz wymieszanie miejsc zajętych przez zabudowę mieszkaniową i usługową z terenami produkcyjnymi lub poprzemysłowymi.

W ramach projektu przeprowadzone zostały badania, na podstawie których połączony obszar miast został podzielony na trzy strefy. W pierwszej zabudowa mieszkaniowa sąsiaduje z terenami przemysłowymi, znajduje się tam najwięcej obiektów o funkcjach śródmiejskich, dróg i przystanków. Druga obejmuje głównie tereny przemysłowe i poprzemysłowe, do których znakomity dostęp zapewniają autostrada A4 i Drogowa Trasa Średnicowa. Ostatnia strefa charakteryzuje się najniższą gęstością zaludnienia i mniejszą ilością terenów przemysłowych.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie strategii rozwoju (Ruda Śląska prowadzi już zaawansowane prace na swoją częścią), która pozwoli na przygotowanie programów operacyjnych. Oprócz zintegrowanego programu rewitalizacji będą to programy: polityki mieszkaniowej, renowacji podwórek, planu zarządzania zmianami, optymalizacji użytkowania budynków, przekształcenia kluczowych przestrzeni publicznych, planu działań w zakresie komunikacji społecznej i promocji partnerstwa oraz strategia rozwiązywana problemów społecznych.

Następnie wykonane zostaną analizy i ekspertyzy, które posłużą opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenów zdegradowanych. Finał to wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej wraz z kosztorysową oraz studium wykonalności, pozwalającej na realizację zagospodarowania wybranych terenów zdegradowanych. – W naszym przypadku moglibyśmy na przykład przygotować dokumentację obejmującą takie projekty jak zagospodarowanie na jedno z miejsc przesiadkowych w regionie obszaru dworca w Chebziu – komentuje Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. Przygotowane w ramach projektu dokumenty umożliwią ubieganie się o środki w przyszłej perspektywie finansowej budżetu unijnego na lata 2014 – 2020.

Co istotne, w projekt zaangażowani zostaną mieszkańcy. – Będą oni mieli realny wpływ na ostateczny kształt dokumentów – podkreśla Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta w rudzkim magistracie. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie spotkań z udziałem ekspertów oraz osób zainteresowanych. Odbędzie się 9 paneli konsultacyjnych, po 3 w każdym z miast. Wezmą w nich udział mieszkańcy, radni miast partnerskich oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń i urzędów miast.

Projekt „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, którego liderem jest Chorzów, zakończy się w marcu 2015 roku. Koszt projektu to 2 915 000 zł, partnerzy pozyskali dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 w kwocie 2 623 500 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie www.miasto3.com.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter