Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Masz niski dochód? Obniż „opłatę śmieciową”

Masz niski dochód? Obniż „opłatę śmieciową”

Można już składać wnioski w ramach programu osłonowego, wprowadzonego w Rudzie Śląskiej wraz z nową stawką „opłaty śmieciowej”. Dzięki niemu osoby z niskimi dochodami mogą uzyskać jej obniżkę o 30%. - Nowa wysokość opłaty wynika z sytuacji na rynku odpadów. Podjęliśmy jednak działania, by złagodzić skutki tej zmiany dla osób, które tego najbardziej potrzebują – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Program osłonowy polega na udzieleniu w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r. pomocy finansowej w wysokości 30% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9 zł przy stawce 30 zł). Z programu mogą skorzystać osoby samotnie gospodarujące z dochodem nieprzekraczającym 200% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej (obecnie daje to kwotę 1402 zł) oraz rodziny z dochodem nieprzekraczającym 150% tego kryterium (obecnie daje kwotę 792 zł na osobę w rodzinie). Oprócz spełnienia warunku dochodowego wymagane jest też posiadanie tytułu prawnego do zamieszkiwanego lokalu oraz brak zaległości z tytułu „opłaty śmieciowej”.

Pomoc przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu i tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, a także oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym. Pomoc przyznawana będzie od miesiąca, w którym złożono wniosek, na okres 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż na okres obowiązywania programu.

Osoby niekorzystające ze świadczeń z pomocy społecznej mogą składać wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 20 (pokój nr 6 na parterze budynku) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00. Funkcjonuje tam elektroniczny system kolejkowy - aby złożyć wniosek, należy pobrać bilet z biletomatu wybierając przycisk „Dopłaty – odpady”, a następnie poczekać, aż otrzymany numer pojawi się na wyświetlaczu, który wskaże stanowisko do złożenia wniosku.

Natomiast osoby, które korzystają już ze świadczeń z pomocy społecznej proszone są o składanie wniosków w Sekcjach Pracowników Socjalnych zgodnie z miejscem zamieszkania, poniedziałki i czwartki w godz. Od 14.00 do 15.30, a we wtorki, środy i piątki w godz. od 8.00 do 10.00. Składając wniosek należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego w związku z trwającą epidemią.

Od 1 lutego 2021 roku w Rudzie Śląskiej miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30 zł dla segregujących śmieci. Stawka dla niespełniających tego obowiązku jest dwa razy wyższa. Opłatę uiszcza się do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Oznacza to, że opłatę za luty, według nowej stawki, należy uregulować do 15 marca 2021 r.

Pobierz wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu osłonowego (PDF, 0,27 MB)

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter