Kir Żałobny

Masz na posesji azbest? Zgłoś się do urzędu!

Masz na posesji azbest? Zgłoś się do urzędu!

Władze Rudy Śląskiej wystąpią do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o przyznanie mieszkańcom pieniędzy na usuwanie azbestu. Dziś prezydent Grażyna Dziedzic podpisała zarządzenie w tej sprawie. Osoby fizyczne, które planują w tym roku usuwanie azbestu, powinny zgłosić się do końca marca do rudzkiego magistratu. Pozyskane w ten sposób dane pozwolą urzędnikom na przygotowanie wniosku o dotację. Jest o co walczyć, bo dofinansowanie może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych.

- Chcemy wystąpić do Funduszu z wnioskiem o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, które takie wyroby posiadają i planują ich usunięcie w tym roku – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Mamy też zarezerwowane środki w budżecie miasta, które będziemy mogli wykorzystać w przypadku, gdy dofinansowanie będzie mniejsze niż koszt realizacji złożonych przez mieszkańców wniosków – dodaje.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych, czyli związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem wyrobów wcześniej zdemontowanych oraz transportem i unieszkodliwianiem takich wyrobów. Projekt skierowany jest do będących właścicielami obiektów, na których wykorzystywane były wyroby zawierające azbest i zostały wpisane do „Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie azbest na terenie miasta Ruda Śląska”. Zgodnie z warunkami naboru prace będą musiały zakończyć się do 30 września br.

Wykonawcą prac będzie jeden przedsiębiorca, wybrany przez miasto w przetargu. Natomiast ewentualne wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji czy innych elementów budowlanych leżą po stronie właścicieli nieruchomości. Przed przystąpieniem do prac wnioskodawcy będą musieli zgłosić roboty budowlane lub wystąpić o pozwolenie na budowę, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Aby wziąć udział w programie właściciele nieruchomości nie mogą zalegać ze zobowiązaniami podatkowymi i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy łączny koszt złożonych wniosków przekroczy wysokość środków z WFOŚiGW i zarezerwowanych w budżecie miasta, będą one rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Zainteresowani powinni do 30 marca br. złożyć w Urzędzie Miasta wniosek, który będzie można otrzymać od poniedziałku, 5 marca br. w Biurze Obsługi Mieszkańców (plac Jana Pawła II 6) lub pobrać ze strony internetowej www.rudaslaska.pl w zakładce „Ruda Śląska” - „Ochrona środowiska – „Usuwanie azbestu”, gdzie dostępny jest również regulamin programu. Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami i kolorowym zdjęciem obiektu, z którego planowany jest demontaż azbestu lub miejsca już zdemontowanego azbestu. Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta w pokojach 403 i 407 lub telefonicznie pod numerem 32 244 90 63 lub 32 244 90 00 wew. 4031 i 4071.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, w których została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, planujących zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest będzie przyjmował do 30 kwietnia br.

W 2007 r. rudzcy radni uchwalili „Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska”, w ramach którego dokonano inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. Największe ich nagromadzenie występuje w dzielnicy Bykowina, gdzie powierzchnia płyt azbestowo - cementowych wykorzystywanych do ocieplania budynków wynosi ponad 132 tys. metrów kwadratowych, co stanowi około 54 procent całkowitej masy płyt azbestowo - cementowych wykorzystywanych w Rudzie Śląskiej. Zdecydowanie mniejsze ilości płyt azbestowo - cementowych stwierdzono w pozostałych dzielnicach. Z kolei na obszarze Nowego Bytomia i Chebzia nie stwierdzono obecności tego typu płyt.

Według ostatnich danych z końca 2010 r. w Rudzie Śląskiej znajduje się jeszcze ponad 200 budynków, w których wykorzystywany jest azbest pod różnymi postaciami. Najwięcej nieruchomości znajduje się w użytkowaniu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, MGSM „Perspektywa” oraz osób fizycznych.

Ze względu na bardzo dużą trwałość płyt azbestowo-cementowych zgodnie z polskim prawem wyroby azbestowe dopuszczono do użytkowania do końca 2032 r. pod warunkiem ich odpowiedniego stanu technicznego. W tym celu użytkownik lub zarządca nieruchomości, na której azbest jest zastosowany, zobowiązany jest do przeprowadzenia okresowej kontroli jego stanu technicznego, z której wynika stopień pilności usunięcia azbestu. Pilnie usunięte (wymienione na bezazbestowe) lub zabezpieczone muszą zostać wyroby w złym stanie technicznym (z oceny technicznej wynika I stopień pilności usunięcia azbestu), tj. mogące uwalniać do środowiska włókna azbestowe.

Azbest aktualnie wykorzystywany na terenie Rudy Śląskiej jest w dobrym stanie technicznym (II i III stopień pilności). Obecnie na terenie miasta nie ma już azbestu w złym stanie technicznym (wyroby te zostały usunięte lub zabezpieczone).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter