Header decorative image
Kir Żałobny

„MALUCH+” 2020 - MODUŁ 4

„MALUCH ” 2020 - MODUŁ 4

Wojewoda śląski zaprasza podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego, tj.:
- osoby fizyczne, w tym pracodawców oraz podmioty współpracujące z pracodawcami,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawców i współpracujące z nimi podmioty,
prowadzące lub zamierzające prowadzić w 2020 r. instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

Zasady składania ofert:

 1. Oferty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Ofert nie należy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Oferty takie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty w formie papierowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, Katowice) bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH+ 2020” w terminie do 10 stycznia 2020 r.
  UWAGA!
  - w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego /SUW2/urząd, wpisując w temacie odpowiednio: „Oferta MALUCH+ 2020 – moduł 4 – nazwa_gminy - skrócona _ nazwa _ podmiotu _ którego_dotyczy_oferta”, w terminie do 10 stycznia 2020 r.
 5. Oferta powinna zostać złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi. Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4.

 

Zestawienie wymaganych dokumentów konkursowych:

 • oferta konkursowa dla modułu 4 - wzór oferty określił Minister ds. Rodziny, jest to załącznik nr 1 do programu „MALUCH+” 2020 – moduł 4, do pobrania pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4,
 • kalkulacja kosztów - wzór kalkulacji określił wojewoda śląski, jest on do pobrania poniżej i stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia wojewody śląskiego o konkursie,- oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - wzór oświadczenia określił Minister ds. Rodziny,  jest to załącznik nr 6 do programu „MALUCH+” 2020 – moduł 4, do pobrania pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną - wzór oświadczenia określił Minister ds. Rodziny,  jest to załącznik nr 10 do programu „MALUCH+” 2020 – moduł 4, do pobrania pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wzór określił wojewoda śląski, jest on do pobrania poniżej i stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia wojewody śląskiego o konkursie,
 • umowa (porozumienie) współpracy z uczelnią - TYLKO w przypadku oferty dotyczącej uczelni składanej przez podmiot współpracujący,
 • umowa (porozumienie) współpracy z pracodawcą - TYLKO w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy składanej przez podmiot współpracujący,
 • cennik instytucji opieki na rok 2020 - uwierzytelniony podpisem osoby upoważnionej.

Kontakt:

Program będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ocena ofert, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania).

Informacji dotyczących programu udzielają:
Magdalena Kiełbicka  - tel. 32 20 77 171,
Karolina Bromboszcz - tel. 32 20 77 146,
Bożena Żur - tel. 32 20 77 146,
Iwona Hermyt - tel. 32 20 77 154.

UWAGA!
W module 4 warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych za jedno dziecko. Podmiot może stosować własne ulgi (np. rabaty z tytułu złej sytuacji materialnej, opieki nad rodzeństwem itp.), które jednak nie będą traktowane jako obniżenie opłaty rodzica w związku z otrzymaną dotacją z programu „MALUCH+” 2020.

Warunkiem rozliczenia projektu w module 4 będzie przedstawienie wojewodzie dokumentów potwierdzających obniżenie opłat rodziców. Ponadto po zakończeniu zadania wojewoda ma obowiązek weryfikacji, czy udział dofinansowania w ogólnej opłacie rodzica za pobyt dziecka, tj. bez zniżek oraz kwoty dofinansowania przez gminę lub innej mającej wpływ na obniżenie opłaty, w instytucji nie przekroczył 80% ww. opłaty, wskazanej w regulaminie instytucji bądź innych dokumentach wskazujących wysokość opłat w danej instytucji.

W przypadku dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki przeznaczonego na częściowe pokrycie zwiększonych kosztów podmiotu prowadzącego instytucję, weryfikacja kosztów po zakończeniu zadania odbywa się na podstawie dokumentów księgowych – udział dofinansowania nie może przekroczyć 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na funkcjonowaniu miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Warunkiem przekazania dofinansowania do kosztów funkcjonowania miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki jest ich faktyczne obsadzenie. Weryfikacja rzeczywistego obsadzenia miejsc dla ww. dzieci będzie miała miejsce na etapie rozliczenia projektu.

/źródło: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/program-maluch-2020-modul-4/

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter