Kir Żałobny

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007 - 2015

 

?Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015? ma na celu zrównoważony i harmonijny rozwój skoncentrowany na rewitalizacji przestrzeni miejskiej, której zły stan ogranicza rozwój nowych sektorów działalności gospodarczej, uwzględniając szerokie spektrum uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Określa obszary wymagające rewitalizacji i zawiera projekty zgłoszone przez miasto, spółdzielnie mieszkaniowe, Kościół, wspólnoty mieszkaniowe, miejskie jednostki organizacyjne, placówki kultury, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Rudzką Agencję Rozwoju ?Inwestor? Sp. z o.o. Ich realizacja służyć ma wzmacnianiu procesów integracji lokalnej, wspólnym działaniom na rzecz partnerstwa lokalnego, odnowie zdegradowanej tkanki miejskiej, a tym samym poprawie warunków życia mieszkańców miasta.

 

W Programie zebrane zostały dane dotyczące aspektów i problemów społeczno-gospodarczych występujących na terenie miasta w latach 2004, 2005 i 2006. W oparciu o zaktualizowane dane określone zostały obszary nasilenia różnych problemów, które stanowiły podstawę do wyznaczenia obszarów wymagających rewitalizacji.
Projekty, aby uzyskać dofinansowanie muszą wynikać z Lokalnego Programu Rewitalizacji, ponieważ działania rewitalizacyjne muszą być skoncentrowane na wyznaczonych obszarach miasta, dotkniętych lub zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym. Jednocześnie powinny przyczyniać się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym.

 

?Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007 ? 2015? to dokument niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów z zakresu rewitalizacji z Euro- pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Każdy projekt może uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 
Po raz pierwszy pojawiła się możliwość finansowania projektów dotyczących mieszkalnictwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty te finansowane będą w ramach Działania 6.2 ?Rewitalizacja obszarów zdegradowanych? Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego na lata 2007 ? 2013? i dotyczyć będą jedynie zastępowania azbestowych elementów budynków mieszkalnych wielorodzinnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka.

 

 

GRANICE OBSZARÓW REWITALIZACJI

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter