Kir Żałobny

Linie kredytowe z dotacją z WFOŚiGW

Linie kredytowe z dotacją z WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia naboru banków, zainteresowanych współpracą w zakresie udzielania kredytów bankowych wraz z dotacją ze środków udostępnionych przez Fundusz, zostały wybrane dwa banki. Umowy o współpracy zostały podpisane w dniu 9 października br. z:
1. Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
2. Krakowskim Bankiem Spółdzielczym

Produkt oferowany we współpracy z wybranymi bankami jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości oraz do wspólnot mieszkaniowych. Można ubiegać się o dofinansowanie zadań realizowanych na obszarze województwa śląskiego z zakresów:
1. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
2. przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenia do kanalizacji.

Podstawa i wysokość dofinansowania:
1. kredyt do 75 % nakładów inwestycyjnych,
2. uzupełnieniem  kredytu jest dotacja w wysokości 20 % wartości kredytu,
3. kredyt wraz z dotacją będą wypłacane łącznie, po prawidłowym rozliczeniu zadania - Rozliczenie zadania i protokół odbioru
4. wypłacona dotacja stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - Oświadczenie do celów podatkowych
5. prowizja przygotowawcza banku – maksymalnie 2,5 % kredytu
6. oprocentowanie kredytu:
a. dla okresu kredytowania do 6 lat - WIBOR 3M +4,0 %
b. dla okresu kredytowania powyżej 6 lat - WIBOR 3M +4,5 %

Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania opisuje Regulamin udzielania kredytów wraz z dotacją w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017.

Na mocy podpisanych z Funduszem umów, banki zobowiązały się m.in. do:
1. ogłoszenia terminu naboru Wniosków o dofinansowanie, składanych do banku  przez osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy, tj. najpóźniej od dnia 21 listopada 2017 r.
2. rozpatrzenia Wniosku o dofinansowanie, złożonego przez osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania, w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia kompletu dokumentów w banku.

Stosowany przez banki Wniosek o dofinansowanie będzie zawierać m.in.:
1. nazwę i lokalizację zadania, planowane efekty rzeczowe i ekologiczne oraz termin zakończenia zadania - Zalecane zapisy dotyczące efektów rzeczowych i ekologicznych oraz sposoby ich potwierdzania
2. harmonogram rzeczowo- finansowy zadania, wg wzoru - Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
3. sposób potwierdzenia prawa własności nieruchomości, na której jest realizowane zadanie.

Ponadto w Umowie Kredytu banki zobowiązały się wprowadzić m.in. informację o konieczności wyraźnego określenia beneficjenta dotacji i uiszczenia należnego podatku dochodowego z tytułu jej uzyskania.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi Linii kredytowej LKD_2017 będą udzielane w placówkach współpracujących z Funduszem banków tj. Banku Ochrony Środowiska SA oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego, na terenie województwa śląskiego.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania: http://www.wfosigw.katowice.pl/preferencyjne-kredyty-bankowe.html.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter