Kir Żałobny

Korekty w stawkach i nowe ulgi

Korekty w stawkach i nowe ulgi

Rudzcy radni zatwierdzili dziś nowe stawki podatku od nieruchomości. Od nowego roku podwyższone zostaną one o wskaźnik inflacji. Po 5 latach minimalnie podwyższona zostanie też opłata za psa. Nie zmienią się natomiast stawki podatku od środków transportowych i opłata targowa. Jednocześnie zaktualizowany został wachlarz zwolnień z podatku. O zwolnienie będą mogli się ubiegać właściciele kamienic objętych ochroną konserwatorską, którzy przeprowadzą remont całej elewacji budynku w ciągu 2 lat.

Wyrównanie o inflację

Po dzisiejszej zmianie w 2018 r. stawka podatku od nieruchomości za 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynosić będzie 0,70 zł. To jeden grosz więcej niż dotychczas. O dwa grosze wzrośnie stawka podatku za 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ten sposób od nowego roku rudzcy podatnicy zapłacą 0,90 zł, a nie jak dotychczas 0,88 zł. Natomiast stawka podatku za 1 m² od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrośnie o 41 gr i będzie wynosić 22,21 zł.

Zwolnienia i ulgi

Co istotne, przyjęta dziś uchwała gwarantuje utrzymanie dotychczasowych obniżonych stawek podatku dla budynków, w których przedsiębiorcy utworzą nowe miejsca pracy. Stawka podatku od budynku, w którym utworzonych zostanie od 1 do 5 etatów wynosi 16 zł, dla 6 do 20 etatów – 12 zł, natomiast w przypadku utworzenia więcej niż 20 etatów stawka wynosi 10 zł. Aktualnie z tego typu ulgi korzysta w mieście 13 przedsiębiorców, którzy utworzyli łącznie 188 miejsc pracy.

Skutecznie zachęcamy do inwestowania w Rudzie Śląskiej i to wieloma innymi narzędziami niż tylko ulgi w podatkach. Wiemy z naszego doświadczenia, że inwestorzy, którzy chcą ulokować swój biznes w danym mieście, patrzą na wiele innych aspektów – na to, czy na miejscu znajdą wykwalifikowaną kadrę, czy miasto posiada rozwiniętą sieć drogową, czy nawet na to, jak lokalne władze dbają o najbliższe otoczenie - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Rudzcy radni na wniosek prezydent miasta podjęli także uchwałę dotyczącą zwolnień z podatku od nieruchomości kierowaną do właścicieli budynków objętych ochroną konserwatorską, którzy w ciągu 2 lat przeprowadzą remont całej elewacji budynku. Zwolnienie w tym przypadku obowiązuje na okres 10 lat. – Do tej pory obowiązywała w mieście uchwała gwarantująca takie zwolnienie w przypadku remontu elewacji frontowej. Chcieliśmy nadal zachować tę ulgę, ale jednocześnie zmobilizować właścicieli do remontów całych elewacji budynków, stąd wprowadzane zmiany – wyjaśnia skarbnik miasta Ewa Guziel.

Przyjęta uchwała wprowadza jeszcze dwie istotne zmiany. O zwolnienie mogą się starać osoby, które nie mają zaległości finansowych względem miasta, a samo zwolnienie w ciągu 10 lat nie może przekroczyć nakładów finansowych poniesionych w związku z remontem elewacji danego budynku. Obecnie w mieście ze zwolnienia z opłaty podatku od nieruchomości ze względu na remont elewacji korzystają 22 podmioty. Z uwagi na to, że prawo do zwolnienia nabyli już wcześniej, wprowadzane dzisiejszą uchwałą zmiany ich nie obejmą.

Władze Rudy Śląskiej myślą także o przedsiębiorcach, którzy chcą zrealizować w mieście nowe inwestycje generujące nowe miejsca pracy. Obowiązującą w mieście od 2014 r. uchwała określa różne okresy zwolnienia, które uzależnione są od nakładów, jakie przedsiębiorca poniesie w związku z uruchomieniem inwestycji oraz od liczby utworzonych w związku z tym nowych miejsc pracy. I tak na okres 2 lat zwolnieni z podatku będą ci przedsiębiorcy, którzy w związku z realizacją inwestycji poniosą co najmniej 200 tys. zł kosztów oraz w okresie nie później niż 3 lata utworzą 2 nowe miejsca pracy związane z tą inwestycją. 3 lata zwolnienia z podatku przysługiwać będzie w przypadku poniesienia kosztów inwestycji w wysokości przynajmniej 500 tys. zł i utworzenia w okresie nie później niż 3 lata 8 nowych miejsc pracy. Analogicznie przy zwolnieniu z podatku na 4 lata kryteria te wyniosą odpowiednio: 2 mln zł i 15 nowych miejsc pracy, a w przypadku zwolnienia na 5 lat: 10 mln zł i 30 nowych miejsc pracy.

Podatek od nieruchomości jest jednym z głównych źródeł dochodów własnych gminy. W ubiegłym roku do budżetu miasta z tego tytułu wpłynęło ponad 69,2 mln zł. Podatek od nieruchomości każdego roku od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, natomiast dla pozostałych podmiotów do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Opłata od psa

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni zatwierdzili także przyszłoroczną opłatę od posiadania psa. Będzie ona wyższa o 6 zł i wyniesie 66 zł. Przypomnimy, że opłata ta pozostawała w mieście niezmienna od 2013 r. Warto w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów maksymalna opłata jaką może pobrać gmina od właściciela psów w 2018 r. to 121,24 zł Właściciele psów opłatę uiścić muszą w terminie do 31 marca.

Co ważne, uchwała przewiduje zwolnienie z podatku dla osób, które przygarną psa ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej. Ponadto kolejne zwolnienia z opłaty przewidział ustawodawca w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W ten sposób z opłaty zwolnione są: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa; osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego; osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. W ubiegłym roku z tytułu opłaty od psa do budżetu miasta wpłynęła kwota ponad 221 tys. zł, w 2015 r. było to 166 tys. zł.

Opłata transportowa i targowa

Zgodnie z zapowiedzią władz miasta nie będą wprowadzane zmiany stawek podatku od środków transportu. Nie wzrośnie też stawka opłaty targowej. W przypadku tej ostatniej dziś również została podjęta przez rudzkich radnych uchwała w tej sprawie. Jedyną zmianą jest wprowadzenie dodatkowej stawki za prowadzenie sprzedaży kwiatów i zniczy przy cmentarzach. Została ona ustalona na poziomie 8 zł za dzień. Stawka ta nie dotyczy sprzedaży w okresie od 26 października do 4 listopada w miejscach do tego wyznaczonych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter