Header decorative image
Kir Żałobny

Komunikat Zarządu Województwa

Komunikat Zarządu Województwa

Zarząd Województwa Śląskiego realizując zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska jest w trakcie opracowywania dokumentu "Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji".

Elementem Programu ochrony powietrza jest plan działań krótkoterminowych, wdrażany w sytuacjach ryzyka lub wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych lub dopuszczalnych substancji w powietrzu.

Projekt "Programu..." skierowany został do konsultacji społecznych zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Informacje o procesie tworzenia Programu oraz projekt ww. dokumentu wraz z jego prezentacją są dostępne tutaj.

Z dokumentami tymi można się zapoznać również w Urzędzie Marszałkowskim, w Wydziale Ochrony Środowiska, który mieści się w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7, w godzinach pracy Urzędu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter