Kir Żałobny

Komunikat w sprawie umieszczania plakatów i haseł wyborczych w pasach drogowych

Komunikat w sprawie umieszczania plakatów i haseł wyborczych w pasach drogowych

W związku z rozpoczętą kampanią wyborczą w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz prezydenta miasta Ruda Śląska, Prezydent Miasta Ruda Śląska, wykonujący zadania zarządcy dróg publicznych informuje, co następuje:

1. Brak jest podstawy prawnej do wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie ogłoszeń wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, a więc dróg kategorii wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Przepisy art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) jednoznacznie stanowią, iż za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg pobiera się opłatę. Umieszczanie reklam - ogłoszeń wyborczych nie ma związku z funkcjonowaniem drogi więc traktowane jest jako reklama - wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

2. W celu uzyskania zgody na zajęcie pasów drogowych dróg publicznych poprzez umieszczenie plakatów/reklam wyborczych, należy złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego – wniosek 3.4. dostępny TUTAJ

Wniosek powinien zostać podpisany przez Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego za zgodą Pełnomocnika Finansowego  Komitetu Wyborczego na zaciągnięcie zobowiązań finansowych.

3. Wnioski winny być złożone wraz z załącznikami:

wykazem ulic wraz z określeniem: ilości sztuk reklam (plakatów) na danej ulicy oraz podaniem imienia i nazwiska kandydata, którego wykaz dotyczy;

projektem graficznym reklamy (plakatu) wraz z podaniem jej wymiarów bądź powierzchni, treści oraz oznaczeniem komitetu wyborczego.

4. Stawki opłat zgodnie z uchwałą nr PR.0007.88.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.06.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, kształtują się następująco:

drogi kategorii wojewódzkiej: 4,00 zł/m2/dzień,

drogi kategorii powiatowej: 3,00 zł/m2/dzień,

drogi kategorii gminnej: 2,00 zł/m2/dzień.

5. Umieszczenie plakatów i haseł wyborczych na słupach oświetleniowych, energetycznych, trakcyjnych i innych obiektach zlokalizowanych w pasach drogowych dróg publicznych wymaga uzyskania odrębnej zgody ich właścicieli lub administratorów.

6. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób by nie stwarzały zagrożenia dla ruchu drogowego, w szczególności nie zasłaniały znaków i sygnałów drogowych ani nie ograniczały widoczności użytkownikom dróg.

7. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód; dopuszcza się mocowanie materiałów wyborczych tylko i wyłącznie za pomocą plastikowych opasek montażowych.

8. Nie dopuszcza się możliwości i nie będą wydawane zezwolenia na umieszczenie plakatów wyborczych w obrębie skrzyżowań, nad jezdniami ulic w formie banerów umieszczonych prostopadle do osi drogi, na obiektach inżynierskich (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych), konstrukcjach wsporczych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnych oraz na urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego są w szczególności: bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze, ogrodzenia łańcuchowe i segmentowe.

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania plakatów wyborczych w pasach drogowych poza obszarem zabudowanym (art. 39 ust. 1 pkt 5 lit. b - ustawy o drogach publicznych).

10. Nadmienia się również, iż zgodnie z art. 110 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 754, z późn. zm.), Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter