Header decorative image
Kir Żałobny

Komunikat w sprawie obowiązku usuwania śniegu z obiektów budowlanych

Do właścicieli i zarządców

obiektów budowlanych zlokalizowanych

w mieście Ruda Śląska


KOMUNIKAT

 

W związku z trwającymi od kilku dni opadami śniegu przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta na prawach powiatu Ruda Śląska o obowiązku wynikającym z artykułu 61 pkt 2 Prawa budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami ), zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

Biorąc powyższe pod uwagę apeluję o podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do sprawdzenia grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych będących w Państwa zarządzaniu oraz, w razie konieczności, usunięcia nadmiaru śniegu z dachu. Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej konstrukcji, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji.

   

Równocześnie informuję, że zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Rudzie Śląskiej

 

Jan Spychała

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter