Kir Żałobny

Kolejne pieniądze na aktywizację bezrobotnych

Kolejne pieniądze na aktywizację bezrobotnych

120 tys. zł dotacji otrzyma Ruda Śląska na tzw. prace społecznie użyteczne oraz remonty gminnych mieszkań socjalnych przez osoby długotrwale bezrobotne. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę osiemnastu podmiotów, które uzyskały dofinansowanie na ten cel. Wśród 38 wniosków projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej zajął wysokie – drugie miejsce. Dzięki temu renowację czeka 10 mieszkań dla najuboższych i 4 dla osób niepełnosprawnych, a zaktywizowanych zawodowo zostanie 36 osób.

- Prace remontowe lokali przeznaczonych do renowacji będą wykonane przez naszych podopiecznych, tj. przez mężczyzn, którzy ukończą kurs zawodowy z zakresu prac remontowych oraz kobiety przeszkolone w zakresie wykończenia bądź dekoracji wnętrz - tłumaczy Karina Kaczyńska, zastępca dyrektora MOPS. - Co ważne, w ramach projektu zmodernizowane zostaną też mieszkania dla osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie przeprowadzić w zajmowanych lokalach prac modernizacyjno-remontowych - dodaje.

Dodatkowo inicjatywa zakłada aktywizację zawodową osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej, którzy będą przeprowadzali na terenie miasta tzw. prace społecznie użyteczne. Ich zakres będzie obejmował prace porządkowe na terenie Rudy Śląskiej, w tym m.in. odśnieżanie w okresie zimowym, sprzątanie otwartych terenów czy likwidację nielegalnych wysypisk śmieci. Chcemy wzmocnić u naszych podopiecznych samodyscyplinę oraz wyrobić u nich nawyki pracownicze, które umożliwią im zaistnienie na otwartym rynku pracy – komentuje wicedyrektor Kaczyńska. - Projekt pozwoli także na poprawę wizerunku Rudy Śląskiej poprzez sukcesywne porządkowanie najbardziej zaniedbanych terenów - przekonuje.

Założeniem projektu jest kompleksowa pomoc mieszkańcom Rudy Śląskiej zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością oraz bezrobotnym. Jak deklaruje wicedyrektor MOPS, inicjatywa ma na celu usamodzielnienie ekonomiczne uczestników programu, w szczególności poprzez powołanie spółdzielni socjalnej lub podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W założeniu inicjatorów przedsięwzięcia prowadzone działania mają też wpłynąć na poprawę wizerunku osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPS, zwiększyć solidarność społeczną oraz pobudzać rozwój szeroko rozumianej odpowiedzialności obywatelskiej za stan miasta.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konkursach organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej bierze udział od 2007r. Łącznie rudzkiemu MOPS-owi udało się otrzymać 725 tys. zł.

W ubiegłym roku pomocą Ośrodka objętych było ponad 8,3 tys. osób, w tym 4,5 tys. kobiet i 3,8 tys. mężczyzn. W tym czasie MOPS udzielił wsparcia 4.126 rodzinom. Najczęstszym powodem udzielenia pomocy było ubóstwo /1.914 rodzin/, bezrobocie /1.598 rodzin/ oraz niepełnosprawność /1.512 rodzin/. Dodatkowo ze wsparcia MOPS korzystały osoby długotrwale lub ciężko chore /777 rodzin/, dotknięte alkoholizmem /280 rodzin/ i narkomanią /10 rodzin/. W 2012 r. rudzki MOPS pomagał też 124 rodzinom wielodzietnym i 33 pokrzywdzonym przez zdarzenia losowe.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter