Kir Żałobny

Kolejna ulica zmieni nazwę

Kolejna ulica zmieni nazwę

Ulica Leona Kruczkowskiego w Rudzie Śląskiej będzie teraz nosiła nazwę generała Stanisława Maczka. Wczoraj decyzję taką podjął wojewoda śląski podpisując zarządzenia zmieniające nazwy 11 ulic w miastach województwa w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną.

Zmiany zostaną wprowadzone na podstawie ubiegłorocznej ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zarządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wejdą w życie po upływie 14 dni od tego momentu.

W związku ze zmianą nazwy ulicy jej mieszkańcy będą musieli zgłosić zmianę w najbliższym Urzędzie Skarbowym, a pobierający świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosić pisemnie zmianę danych adresowych. Mieszkańcy powinni również zgłosić zmianę adresu dostawcy energii elektrycznej i gazu. Jeżeli chodzi o dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy czy dowody rejestracyjne, to nie tracą one swojej ważności. Zgodnie z przepisami „ustawy dekomunizacyjnej”, zmiana nazwy dokonana na podstawie tej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Jeżeli chodzi o zmiany w księdze wieczystej, to odpowiedni wniosek należy złożyć w rudzkim Sądzie Rejonowym. Wnioskodawca nie ponosi w związku z wprowadzeniem zmiany żadnych kosztów. Jeżeli chodzi o tabliczki z nazwami ulic to koszty ich wymiany ponosi miasto. Koszt tabliczki z numerem porządkowym budynku ponosi właściciel budynku, jednak w tym przypadku numeracja nie zmieni się.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają firmy przy ulicach, których nazwa została zmieniona, są zobowiązani złożyć wniosek w urzędzie miasta o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednocześnie będą musieli również ponieść koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych czy firmowych, wizytówek, szyldów czy banerów reklamowych. Brak jest podstaw prawnych, by miasto mogło zrekompensować koszty wprowadzania takich zmian. Zwolnione są natomiast z opłat pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian nazwy ulic dokonane na podstawie ustawy.

Generał Stanisław Maczek podczas II wojny światowej w kampanii wrześniowej w 1939 r. dowodził pierwszą wielką zmotoryzowaną jednostką Wojska Polskiego – 10. Brygadą Kawalerii. We Francji w 1940 r. dowodził 10. Brygadą Kawalerii Pancernej, a od 1942 r. – 1. Dywizją Pancerną, uczestniczącą w operacji „Overlord”, a po bitwie pod Falaise w wyzwalaniu Belgii i Holandii. Po wojnie dzielił los żołnierzy polskich na emigracji, a przez władze komunistyczne został pozbawiony obywatelstwa polskiego.

Przypomnijmy, że w sierpniu br. w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną Rada Miasta Ruda Śląska zmieniła nazwy trzech ulic: Gwardii Ludowej, Aleksandra Kowalskiego – Olka i Związku Młodzieży Polskiej, które teraz nazywają się odpowiednio: rotmistrza Witolda Pileckiego, Henryka Sławika i Jana Karskiego. Zmiany weszły w życie 24 września br.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter