Header decorative image
Kir Żałobny

Kadencja podsumowana

Kadencja podsumowana

72 sesje, 1047 podjętych uchwał oraz 964 złożone interpelacje – to efekt ostatnich czterech lat pracy rudzkich rajców. Dzisiaj podsumowano szóstą kadencją Rady Miasta Ruda Śląska.

Rada Miasta Ruda Śląska liczy 25 członków. W latach 2010 - 2014 przynależeli oni do dziewięciu komisji: Rewizyjnej, Budżetu i Przedsiębiorczości, Sportu i Kultury Fizycznej, Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Rozwoju Miasta, Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury oraz Ochrony Środowiska. Najliczniejszą z nich była Komisja Oświaty (13 członków), zaś najczęściej obradowała Komisja Budżetu i Przedsiębiorczości (71 spotkań).

Przez ostatnie cztery lata zorganizowano 72 sesje Rady Miasta, w tym 49 zwyczajnych, 16 nadzwyczajnych oraz 7 uroczystych. Co ciekawe, najdłuższa sesja VI kadencji trwała aż trzy dni. Jej łączny czas wynosił 17 godzin i 25 minut, a temat dotyczył wieloletniej prognozy finansowej.

Rudzcy rajcy przez ostatnie cztery lata podjęli 1047 uchwał w tym uchwały budżetowe, uchwały zakresu opieki zdrowotnej, uchwały dotyczące infrastruktury i ochrony środowiska, dotyczące spraw Statutu Miasta, Regulaminu Rady Miasta, nazewnictwa ulic i rond oraz innych w zakresie prawno – samorządowym, uchwały oświatowe, uchwały dotyczące sportu i kultury. Złożono 964 interpelacje. Ponadto Rada Miasta wystąpiła w imieniu swoim bądź też wspólnie z prezydentem miasta z 11 rezolucjami i apelami w sprawach ważnych dla miasta. – Dziękuję bardzo za czteroletnią pracę w komisjach stałych Rady Miasta oraz w pracach Rady Miasta – mówił przewodniczący Jarosław Wieszołek kończąc sprawozdanie z działalności VI kadencji Rady Miasta.

W ramach VI kadencji Rady Miasta arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi oraz ks. dr. Krzysztofowi Bąkowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Rudy Śląskiej. Tytuł Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska otrzymało szesnaście osób: Bernard Miś, Hubert Ratka, Stanisław Gerard Trefoń, Ewa i Andrzej Blachowie, Mirosława Grabis, Jadwiga Ostraszewska, Andrzej Nowak, Feliks Wyciślik, Marek Wacław Judycki, Bronisław Wątroba, Norbert Klosa, Teresa Chudziak, Barbara i Adam Podgórscy oraz Antoni Ratka. Znaczna część w zakresie kultury. – Działalność tych osób jest ważnym elementem rudzkiej kultury. Trzeba przyznać, że mamy się czym poszczycić – podkreślała Cecylia Gładysz, przewodnicząca Komisji Kultury, w ramach podsumowania prac komisji. – Dziękuję wszystkim, którym leży na sercu kultura – dodała.

Przypomnijmy, że Rada Gminy (Miasta) jest organem uchwałodawczym. Kontroluje działalność wójta (prezydenta), gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Radni wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz maksymalnie trzech wiceprzewodniczących. Do zadań rady należy m.in. uchwalanie statutu gminy, stanowienie o kierunkach działania wójta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie jego zaakceptowania, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy uchwalanie programów gospodarczych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter