Header decorative image
Kir Żałobny

Jest bezpiecznie

grupa strażaków przed nową remizą

Rudzcy radni pozytywnie ocenili bezpieczeństwo pożarowe i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Rudy Śląskiej w roku 2023. Informacje na ten temat zostały przedstawione podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

- W 2023 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej odnotowała łącznie 1456 zdarzeń. W odniesieniu do roku 2022 to spadek o 11%, wówczas odnotowano 1635 interwencje – poinformował podczas sesji Rady Miasta starszy brygadier Andrzej Małysiak komendant Państwowej Straży Pożarnej. Dodał również, że strażacy gasili 336 pożarów, 1013 razy wyjeżdżali do tzw. miejscowych zagrożeń (są to m.in. wypadki drogowe), a 107 alarmów okazało się fałszywych. 72 razy w tych akcjach pomagały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ponadto strażacy w ubiegłym roku zrealizowali ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego na zbiorniku wodnym „Kokotek” oraz ćwiczenia powiatowe pod nazwą „pożar magazynu”, które miały miejsce na terenie dużego centrum logistycznego. Ćwiczenia prowadzono też w domach opieki społecznej.

W 2023 roku przeprowadzono też 120 kontroli. Podczas nich nie stwierdzono nieprawidłowości klasyfikujących budynki jako zagrażające życiu ludzi. W kilku przypadkach komendant straży udzielił prolongat na wykonanie decyzji pokontrolnych, mając głównie na uwadze rozpoczęcie procesu usuwania nieprawidłowości. Rudzcy strażacy prowadzili też działania związane z profilaktyką pożarową. Prowadzone były takie kampanie społeczne, jak: „Stop pożarom traw”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, „Bezpieczne wakacje” oraz „Czad – cichy zabójca.  

Warto dodać, że w 2023 r. zakończono budowę strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Inwestycja realizowana była w latach 2022-2023, a jej łączny koszt wyniósł prawie 40 mln zł. Niedawno otwarty obiekt zastąpi dwie dotychczasowe siedziby, które nie są już wystarczające dla potrzeb rudzkiej jednostki oraz nie spełniają wymaganych standardów. Inwestycja została sfinansowana z budżetu państwa.

Z kolei Roman Dymek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, poinformował, że w 2023 roku na terenie Rudy Śląskiej nie doszło do zjawisk mających znamiona powodzi, bądź podtopień stanowiących istotne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. - Stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta jest właściwy i odpowiedni do lokalnych zagrożeń. Jednak w przypadku wystąpienia deszczów nawalnych, czyli ok. 30 l/m² w trakcie godziny, ze względu na ukształtowanie terenu i negatywne oddziaływanie eksploatacji górniczej miejscowo może dojść do podtopień, a nawet powodzi – mówił naczelnik. - Największe zagrożenie stanowi Kochłówka, choć w 2022 roku Wody Polskie przeprowadziły wzdłuż niej konserwację wałów. Uważamy jednak, że sytuację może uspokoić tylko kompleksowe uregulowanie rzeki wraz z budową sztolni – dodał Roman Dymek.

Szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego podkreślił również, że miasto oraz służby, inspekcje i inne jednostki organizacyjne stale ze sobą współpracują i prowadzą monitoring zagrożeń. Pracownicy Urzędu Miasta kontrolują także stan urządzeń hydrotechnicznych. Ponadto Wydział Zarządzania Kryzysowego ma podpisane umowy z firmami, które dysponują ciężkim sprzętem. W razie pożarów, bądź innych zagrożeń sprzęt udostępniany jest Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas wystąpienia na sesji Roman Dymek mówił również, że miasto posiada magazyn przeciwpowodziowy zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum”, a jego stan, w miarę potrzeb i możliwości jest uzupełniany. Dodał też, że w latach 2020-2023 nie odnotowano interwencji spowodowanych wystąpieniem rzek czy potoków z koryt. - Analizując liczbę interwencji wpływających w ostatnich latach do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zauważyć można, że zdecydowana większość z nich dotyczyła zalewisk spowodowanych niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, głównie intensywnymi opadami deszczu – podsumował Dymek.

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rudzie Śląskiej koordynuje działania związane z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie całego miasta. Pracownicy CZK zapewniają działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, a ponadto wykonują zadania dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Interwencje oraz zgłoszenia przyjmowane są przez całą dobę pod niżej wymienionymi numerami  telefonów: 800 158 800 (bezpłatna infolinia), 32 248 63 58, 603 880 887 (przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które zgłaszają interwencje za pomocą sms-a).

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter