Kir Żałobny

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Ruda Śląska. Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Miasto Ruda Śląska.

Ma to związek z podjętą uchwałą nr PR.0007.51.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śl. 2020 r. poz. 3938).

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie http://www.rudaslaska.plfiles/uploads/year--2021-01--month/rejestr_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych_04_01_21.pdf

Wyłączenie z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie dotyczy tzw. nieruchomości mieszanych, tj. nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą:

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  • segregowanie odpadów na 5 frakcji;
  • przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Wypełnienie obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać kontroli.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter