Header decorative image
Kir Żałobny

Informacja dla posiadaczy psów

Wpłat opłaty dokonuje się:
- w administracjach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- w administracjach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Perspektywa?,
- w administracjach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
- w Spółce Mieszkaniowej ?Śląsk?,
- w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  ?Nasz Dom?.   
- na rachunek bankowy: Urząd Miasta Ruda Śląska 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019.

 

Według § 9 ww. uchwały osoby fizyczne, które nabyły lub nabędą  w przyszłości psy ze schroniska dla bezdomnych zwierząt z Rudy Śląskiej są zwolnione z opłaty  od posiadania psów.

 

Natomiast ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia od tej opłaty:
? osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ? z tytułu posiadania jednego psa,
? osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
? z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych ? po dwa na każde gospodarstwo,
? członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności.

 

Aby zostać zwolniony z uiszczenia opłaty prosimy o zgłoszenie się w Wydziale Budżetu i Finansów  Urzędu Miasta w celu wypełnienia oświadczenia w pokoju 14, w godzinach od 8.00 do 16.00, w poniedziałki i czwartki do 17.00 (telefon kontaktowy: 032 248 62 81 wew. 5140).

 

W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowo obciążenie kosztami  egzekucji.

 

Ponadto drogi właścicielu psa  pamiętaj, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 994/LVI/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska, jesteś zobowiązany do usuwania spowodowanych przez psy zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach budynku służących do użytku publicznego, a także na ulicach, chodnikach, zieleńcach, skwerach i w parkach np. z wykorzystaniem specjalnych  torebek na psie nieczystości.

 

Torebki można odbierać bezpłatnie w:
- Urzędzie Miasta Ruda Śląska,
- Biurze Obsługi Klienta PUK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,
- budynkach administracji,
- przychodniach weterynaryjnych.

 

Bliższe informacje można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta pod numerem telefonu 032 248 62 81 wew. 4031.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter