Kir Żałobny

Imię, nazwisko, adres zamieszkania…

Imię, nazwisko, adres zamieszkania…

Imię, nazwisko, adres zamieszkania… to personalia niezbędne do identyfikacji każdego mieszkańca, dlatego też wszelkie rejestry, ewidencje, bazy danych wymagają ciągłych aktualizacji. Pamiętajmy, iż dokonując zmiany w danych osobowych, jesteśmy obowiązani o tym fakcie poinformować instytucje je przetwarzające. Do kogo się zwrócić? Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Niemniej jednak przypominamy - ewidencja gruntów i budynków zajmuje jedną z czołowych pozycji na liście rejestrów publicznych wymagających w takiej sytuacji uaktualnienia.

Prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Biuro Geodety Miasta w Rudzie Śląskiej. W dokumentacji tej gromadzone są dane liczbowe i opisy dotyczące gruntów, budynków, samodzielnych lokali, a także informacje personalne, takie jak imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania osób będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi tych obiektów.

Zgodnie z Ustawą z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - każda zmiana danych widniejących w ewidencji, powinna zostać zgłoszona w biurze w przeciągu 30 dni od chwili jej powstania. Dodajmy, iż osoby ten nakaz ignorujące podlegają karze grzywny orzeczonej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Formalności załatwiane w Urzędzie Stanu Cywilnego czy też w Wydziale Spraw Obywatelskich nie rozwiązują kwestii geodezyjnych. Niestety, mieszkańcy miasta nierzadko na nich poprzestają. Zaniedbanie lub niewiedza mogą być przyczyną przyszłych problemów i nieścisłości. - Szczególnie dotkliwy jest brak informacji o zmianie miejsca zamieszkania, gdyż utrudnia to doręczenie korespondencji w ramach prowadzonych przez Biuro Geodety Miasta postępowań administracyjnych związanych z podziałami lub rozgraniczeniami nieruchomości. Stąd też apel do mieszkańców Rudy Śląskiej, aby w przypadku zmiany nazwiska lub miejsca zamieszkania, niezwłocznie poinformowali nasze Biuro o tej zmianie – tłumaczy Grzegorz Ogórek, Geodeta Miasta Ruda Śląska. O ile zmiany meldunkowe dokonywane w obrębie miasta, na podstawie innych rejestrów „samorządowych”, są możliwe do wychwycenia, o tyle niezgłoszona przeprowadzka poza miasto może okazać się fatalna w skutkach.

Nie istnieje jedna, pełna lista instytucji, którym informacje o zmianie danych osobowych jesteśmy zobowiązani przekazać. Wielość przypadków przewidzianych przez prawo na to nie pozwala. Warto wymienić jednak kilka organów, do których zgłosić powinniśmy się zawsze – Urząd Skarbowy, ZUS, NFZ, OFE, administracja mieszkaniowa, bank, ubezpieczyciel, uczelnia, pracodawca…

Zmieniając dane personalne nie unikniemy również wymiany dokumentów – dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna, studencka, czy też inne upoważniające do zniżek - to tylko niektóre znane nam przykłady. Pamiętajmy – zgodne z prawem i rzeczywistością dane pozwalające na szybką identyfikację osób w każdej sytuacji, mogą nieraz uratować nawet życie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter