Header decorative image
Kir Żałobny

Groźny tlenek węgla

Groźny tlenek węgla

Niemożliwy do wykrycia przez ludzkie zmysły tlenek węgla, zwany również czadem, jest śmiertelnym zagrożeniem dla człowieka. Rudzcy strażacy co roku odnotowują ponad sto zdarzeń związanych z „cichym zabójcą”. Państwowa Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej co roku odnotowuje ponad sto zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. W 2016 r. było ich 106, w 2017 r. – 135, w 2018 r. – 164, a w 2019 r. już 126. Liczba poszkodowanych w latach 2016 – 2019 wynosi łącznie 215 osób, w tym 3 ofiary śmiertelne. Sezon grzewczy rozpoczął się na dobre, dlatego przypominamy o konieczności prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń grzewczych.

Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania, do którego dochodzi przy nieodpowiedniej ilości tlenu. Jest palny, z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową w stężeniach od 12,5 do 75%. Jest to gaz silnie trujący, bezwonny, bezbarwny, nie ma również smaku. Ze względu na te właściwości, uniemożliwiające wykrycie przez ludzkie zmysły, nazywany jest „cichym zabójcą”. Z hemoglobiną wiąże się 250 razy szybciej niż tlen, blokując jego dopływ do organizmu.

Skutkami oddychania powietrzem z tlenkiem węgla, w zależności od jego stężenia, mogą być bóle głowy, mdłości, wymioty, osłabienie mięśni czy apatia. Przy wyższych stężeniach następuje zapaść organizmu, która może zakończyć się zgonem. Stężenie na poziomie 13 000 ppm (liczba części na milion) skutkuje śmiercią w czasie od 1 do 3 minut.

Za emisję tlenku węgla w budynkach mieszkalnych odpowiadają niesprawne urządzenia grzewcze, wyeksploatowane piecyki gazowe, nieprawidłowe podłączenie piecyków gazowych, nieszczelne lub niedrożne przewody kominowe oraz brak właściwej wentylacji pomieszczeń.

Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązkach wynikających z prawa budowlanego, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  budowlanych i terenów czy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Stan techniczny instalacji gazowych oraz przewodów kominowych powinien być sprawdzany co najmniej raz w roku, przy czym kontrole przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu jest zobowiązany przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych. Odpowiedzialność za realizację tych obowiązków przejmuje w całości lub w części zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.Zabronione jest użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

W przypadku palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych powstałe w wyniku spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego usuwa się co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej. W przypadku pozostałych palenisk opalanych paliwem stałym zanieczyszczenia usuwa się co najmniej raz na 3 miesiące, a opalanych paliwem płynnym i bazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy.

Użytkownik lokalu powinien eksploatować instalację gazową w sposób zgodny z założeniami projektu, eliminujący możliwość wydzielania się tlenku węgla z urządzeń gazowych i zapewniający bezpieczeństwo. Powinien także udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowiązków, niezwłocznie informować zarządcę budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji, zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych, a w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia – zaprzestać użytkowania instalacji gazowej i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku.

Kolejne obowiązki to zapewnienie ochrony instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem, utrzymywanie elementów instalacji gazowych, urządzeń spalinowych i wentylacyjnych oraz urządzeń gazowych w należytym stanie, zapewnianie niezbędnych czynności konserwacyjnych, informowanie właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach i niewłaściwym funkcjonowaniu oraz udostępnianie lokalu w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli i ścisłe wykonywanie zaleceń pokontrolnych.

Państwowa Staż Pożarna popularyzuje wiedzę o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla. Służą temu na przykład pogadanki dla dzieci i młodzieży prowadzone przez strażaków czy ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Jeżeli dojdzie już do zdarzenia związanego z czadem, na miejscu wydawane są zalecenia zaprzestania użytkowania urządzeń i instalacji do czasu usunięcia nieprawidłowości. Następnie zarządca budynku pisemnie wzywany jest do usunięcia nieprawidłowości.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter