Kir Żałobny

Gra o podwórka

Gra o podwórka

Władze Rudy Śląskiej w sposób kompleksowy chcą zadbać o zaniedbane i zniszczone przestrzenie między budynkami w mieście. Plan zakłada odnowienie wspólnie z mieszkańcami kilkunastu podwórek każdego roku. Już został opracowany szczegółowy program renowacji podwórek, a wraz z nim koncepcje zagospodarowania pierwszych 11 przestrzeni.

Do tej pory kompleksową rewitalizacją podwórek poza nielicznymi wyjątkami /Wrocław, Szczecin, Gdańsk/ nie interesowało się zbyt wiele samorządów. Inaczej na tę kwestię zapatrują się władze Rudy Śląskiej. – Doświadczenia z licznych spotkań z rudzianami pokazują, że mieszkańcy chcą, by to właśnie najbliższa przestrzeń, w której żyją spełniała ich oczekiwania. Stąd w ostatnich latach szereg drobnych, ale i licznych inwestycji bezpośrednio w dzielnicach – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Teraz chcemy iść krok dalej i wykorzystać potencjał samych mieszkańców. Istnieje bowiem pewna prawidłowość - im bliżej miejsca zamieszkania, tym nasze zaangażowanie jest większe – dodaje.

To właśnie aktywizacja samych mieszkańców i ich zaangażowanie są wyróżnikiem rudzkiego programu rewitalizacji podwórek. Mieszkańcy będą brali udział w pracach remontowych, a wcześniej współdecydować będą o wyglądzie swojego podwórka. – Już w trakcie opracowywania programu przeprowadziliśmy konsultacje społeczne z mieszkańcami odnośnie zagospodarowania 11 podwórek, które w pierwszej kolejności chcemy zrewitalizować – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. – Wytypowane podwórka to przestrzenie pomiędzy budynkami, skwery oraz podwórza w obszarach problemowych społecznie, które obejmują m.in. stare osiedla robotnicze – dodaje.

Podczas konsultacji społecznych, które odbywały się bezpośrednio na podwórkach, mieszkańcy zwracali uwagę na takie problemy, jak: brak odwodnienia, brak infrastruktury parkingowej, problemy z chodnikami, brak oświetlenia, zły stan techniczny lub brak elementów małej architektury i infrastruktury dla dzieci.

Opracowany po kilku miesiącach prac program rewitalizacji podwórek do 2030 roku oprócz konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania 11 podwórek jest swoistym kompendium wiedzy o pozostałych podwórkach w mieście – ich liczbie, typie oraz stanie technicznym. Program stanowi też podręcznik dobrych praktyk, z którego mogą korzystać również spółdzielnie mieszkaniowe, które zainteresowane są rewitalizacją podwórek na swoim terenie. – Same inwestycje realizować będziemy na terenach należących do miasta, bądź wchodzących w skład zasobu komunalnego miasta. Partycypować będziemy również w renowacjach podwórek, które zdecydują się przeprowadzić wspólnoty mieszkaniowe, w których mamy udziały – tłumaczy Michał Pierończyk.

Władze Rudy Śląskiej chciałyby każdego roku zagospodarować przestrzeń kilkunastu podwórek. Pieniądze w głównej mierze pochodzić będą ze środków unijnych. - Projekty renowacji podwórek ujęte zostały w tzw. Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych dla Subregionu Centralnego. Obecnie czekamy na uruchomienie programu – podkreśla Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. W ten sposób jeszcze w tym roku miasto mogłoby zlecić opracowanie dokumentacji obejmujących rewitalizację pierwszych podwórek.

Jak wynika z opracowanego programu renowacji podwórek do 2030 roku, w Rudzie Śląskiej znajduje się 1667 podwórek o powierzchni blisko 370 ha. Najwięcej z nich znajduje się w dzielnicy Ruda - 380, co stanowi prawie 23 proc ogółu. Tylko przy samych budynkach komunalnych znajduje się 650 podwórek o powierzchni prawie 105 ha. 88 z nich jest najbardziej predysponowanych do zagospodarowania - w większości znajdują się one w północnych dzielnicach miastach, w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji, dlatego w głównej mierze z grona tych lokalizacji dokonywany będzie wybór miejsc, które będą odnawiane.

Program renowacji podwórek powstał przy współudziale środków zewnętrznych. Miasto wraz z Chorzowem i Świętochłowicami od 2013 roku realizuje wspólny projekt, który pozwoli przygotować dokumenty umożliwiające ubieganie się o środki z budżetu unijnego na lata 2014 – 2020. Projekt „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, którego liderem jest Chorzów, zakończy się w pierwsze połowie 2015 roku.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter