Header decorative image
Kir Żałobny

Dzień Pracownika Socjalnego 2016

Dzień Pracownika Socjalnego 2016

77 pracowników socjalnych z Rudy Śląskiej obchodzi dziś swoje święto. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, ustalanie potrzeb osób wymagających wsparcia oraz planowanie odpowiedniej formy pomocy - to tylko część zadań, które na co dzień realizują. W dniu waszego święta chcę wyrazić wdzięczność za to co robicie. Chcę również życzyć, by nigdy nie opuszczała was wiara w sens tej pracy podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Dzisiejsze święto to szczególny dzień nie tylko dla pracowników socjalnych. Obchodzony jest przez wszystkie służby społeczne. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej pracuje 287 osób, z czego 77 to pracownicy socjalni. MOPS obejmuje swoim działaniem większość spraw związanych z tzw. zabezpieczeniem społecznym. Należą do nich zarówno wsparcie finansowe najbiedniejszych, ale też pomoc żywnościowa, zabezpieczenie dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, jak również szeroki wachlarz świadczeń (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia z PFRON, dodatki mieszkaniowe, energetyczne itd.). - Jak najlepsza realizacja naszych zadań statutowych, dalsze pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi to nasze priorytety na najbliższe lata – podkreśla dyrektor Krystian Morys.

Z danych za rok 2016 wynika, że pracownicy MOPS w Rudzie Śląskiej przeprowadzili 6055 wywiadów środowiskowych w celu przyznania świadczeń, pomocą w formie pracy socjalnej objęto 2686 rodzin, zrealizowano 295 kontraktów socjalnych. Ponadto, w ramach projektu „Bezpieczna Rodzina”, realizowanego wspólnie ze Strażą Miejską, pracownicy socjalni odwiedzili 239 wieloproblemowych rodzin z dziećmi.

W roku 2016 wypłacono zasiłki okresowe o łącznej kwocie ponad 2,6 mln zł, celowe w kwocie blisko 0,8 mln zł oraz stałe w wysokości 2,3 mln zł. Na realizację wieloletniego programu „Pomoc w zakresie dożywiania” z budżetu państwa przeznaczono 1,6 mln zł, z budżetu miasta zaś 1,5 mln zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 6.552 rodziny, zaś z zasiłków dla opiekunów 100 osób. Przyznano też pomoc materialną dla 616 uczniów w formie stypendiów szkolnych. W ramach Działu Pieczy Zastępczej rudzkiego MOPS w tym roku wypłacono świadczenia 218 rodzinom zastępczym z terenu miasta, 53 rodzinom zastępczym spoza terenu Rudy Śląskiej oraz 120 usamodzielnianym wychowankom.

Z pomocy w formie świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ skorzystało 8 110 rodzin. Z możliwości otrzymania świadczeń na pierwsze dziecko skorzystały 4 183 rodziny. Pomocą objęto 11 598 dzieci, wydano 9 570 decyzji, wypłacono 80 909 świadczeń. Kwota wydatkowanych środków wyniosła blisko 41 mln zł.

W ramach pracy Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi w roku 2016 usługami opiekuńczymi objęto 264 osoby. Opieką specjalistyczną objęto 82 osoby. W ramach wyrównywania różnic między regionami III MOPS pozyskał także ponad 550 tys. zł na zakup 4 autobusów i 1 mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych.

W zakresie aktywizacji klientów MOPS, w ramach Klubu Integracji Społecznej do prac społecznie użytecznych skierowano 246 osób. Udzielono 1 775 porad w ramach spotkań indywidualnych oraz zajęć w placówkach oświatowych. W ramach udzielania wsparcia osobom poszukującym zatrudnienia przyjęto 499 osób. 101 osób objęto reintegracją społeczno – zawodową w ramach zajęć grupowych. Od stycznia 2015 roku do grudnia 2017 roku Dział Realizacji Projektów prowadzi projekt „Ruda Śląska – nowa perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresowany jest do 220 osób. Dotychczas wzięło w nim udział 181 osób.

Warto wspomnieć też, iż MOPS we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizuje wiele ciekawych projektów. Wymienić tu można ogród społeczny „Dobro Nadzieja”, cykl plenerowych koncertów muzyki klasycznej „Kameralne Familoki” oraz projekt duszpasterski „Światło w familoku”, w ramach którego odbywają się spotkania z seniorami, plenerowe msze św., pielgrzymki i wigilie dla wszystkich mieszkańców Osiedla Kaufhaus i dzielnicy Orzegów. Ta ostatnia inicjatywa, realizowana przez czterech rudzkich księży, tj. Piotra Wenzla, Tomasza Koryciorza, Mariusz Dronszczyka oraz Krystiana Łagowskiego, została dziś nagrodzona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Przypomnijmy, że opieką pracowników socjalnych objęte są osoby, które borykają się z różnymi problemami, tj. bezrobociem, bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych czy uzależnieniem. Pracownik socjalny pomaga w załatwianiu spraw urzędowych, wspomaga doradztwem prawnym i psychologicznym, pomaga w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem i zacieśnianiu więzi rodzinnych, a także wspomaga osoby niepełnosprawne w integracji ze środowiskiem. Jego pomocą są objęte także osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki wychowawcze, resocjalizacyjne czy zakłady karne. Wspiera także osoby bezdomne w realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter