Kir Żałobny

„Dzieci naszą przyszłością – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania"

„Dzieci naszą przyszłością – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania"

Logo

Od 3 września br. w 24 szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w Rudzie Śląskiej rozpocznie się rekrutacja wśród uczniów klas I-III do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych oraz rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych w ramach projektu systemowego pn. „Dzieci naszą przyszłością – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej”. Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na październik 2012 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele szczegółowe projektu to:
- podniesienie potencjału edukacyjnego uczniów wykazujących deficyty w zakresie czytania i pisania, mowy oraz zdobywania umiejętności matematycznych;
- wzmocnienie wsparcia profilaktycznego dla dzieci z wadami postawy;
- podniesienie jakości wsparcia terapeutycznego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych w rudzkich szkołach podstawowych;
- poszerzenie wiedzy i umiejętności przez uzdolnionych uczniów klas I-III w obszarze ich zainteresowań;
- wzmocnienie potencjału dydaktycznego szkół podstawowych biorących udział w projekcie.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia w okresie od 01.10.2012 r. do 30.06.2013 r.:
a) zajęcia  dydaktyczno – wyrównawcze dla  dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
b) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
d) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
e) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
f) muzykoterapia,
g) artterapia,
h) dogoterapia,
i) hipoterapia,
j) specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niedowidzących i niedosłyszących,
k) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – Omnibus matematyczno – przyrodniczy,
l) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – Omnibus językowy – język angielski,
m) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – Omnibus informatyczny,
n) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – zajęcia plastyczne,
o) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – zajęcia muzyczne,
p) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – zajęcia sportowe.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, każda szkoła licząca do 69 uczniów i uczennic w klasach I-III zrealizuje minimum 2 typy z wyżej określonych form wsparcia, natomiast szkoły liczące 70 i więcej uczniów i uczennic w klasach I-III, będą realizować minimum 4 typy zajęć określonych powyżej. Zakres oferowanego przez daną szkołę wsparcia wynika ze zdiagnozowanych przez nią potrzeb uczniów i uczennic.

Ponadto szkoły uczestniczące w projekcie zostaną doposażone w materiały i pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz wyposażenie ze środków pozyskanych na realizację tego przedsięwzięcia oraz częściowo z budżetu Miasta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach uczestniczących w projekcie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin rekrutacji
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter