Header decorative image
Kir Żałobny

Dyskutowali o przyszłości Rudy Śląskiej

Dyskutowali o przyszłości Rudy Śląskiej

Ocena atrakcyjności miasta oraz pomysły na rozwój miasta w ciągu najbliższych lat – to najważniejsze zagadnienia warsztatów eksperckich, które odbyły się dziś w Rudzie Śląskiej. Są one częścią prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku. – Od czasu jej uchwalenia minęły już trzy lata. W tym czasie zaszło wiele zmian, które mają wpływ na funkcjonowanie samorządu, dlatego też musimy je uwzględnić w tym dokumencie - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Kolejne warsztaty strategiczne odbędą się 28 listopada, natomiast zaktualizowana strategia ma być gotowa w pierwszym kwartale 2018 r.

Udział w warsztatach wzięli lokalni liderzy, środowiska eksperckie, przedsiębiorcy, a także  samorządowcy oraz rudzcy radni.  Uczestnicy skupili się na ocenie potencjału naszego miasta oraz   szukaniu szans i określeniu funkcji „eksportowych” Rudy Śląskiej.  – Wraz z innymi miastami tworzymy  metropolię. Nie zmienia to faktu, że Ruda Śląska może posiadać swój wyróżnik i nad tym właśnie skupiliśmy się podczas dzisiejszych prac - podkreśla Michał Pierończyk. - Trzeba też zaznaczyć, że podczas aktualizacji strategii nie będziemy zmieniać jej najważniejszych zapisów, czyli misji i wizji miasta oraz celów strategicznych – dodaje.

Kolejne warsztaty zaplanowane zostały na 28 listopada – podczas nich uczestnicy skupią się na konkretnych projektach, które mogłyby być realizowane w najbliższych latach oraz szansach ich powodzenia.

Przypomnijmy, że przyjęta w 2014 r. rudzka strategia, obejmująca swoim zakresem aż 17 lat, podlega dorocznemu procesowi monitorowania owocującemu sporządzeniem rocznego raportu o stanie miasta oraz okresowemu przeglądowi. Ten ostatni miał miejsce w 2016 r. – W trakcie prowadzonej analizy wyraźnie można było zaobserwować zmiany, jakie zaszły w otoczeniu prawnym i społeczno-gospodarczym. Wpłynęły one na funkcjonowanie miasta, a co za tym idzie również na realizację samej strategii – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Najważniejsze modyfikacje wpływające na strategię dotyczą tzw. otoczenia zewnętrznego. - Wymienić tu należy zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w górnictwie. Utworzona została Polska Grupa Górnicza, a trzy rudzkie kopalnie zostały scalone w jeden zakład. Wprowadzona została reforma oświatowa, a od ubiegłego roku funkcjonuje również program wsparcia dla rodzin Rodzina 500+. Nie można też zapominać o ustawie metropolitalnej dla województwa śląskiego – wylicza Grażyna Dziedzic.

Okazuje się, że zmian takich zaszło więcej i dotyczą one także otoczenia najbliższego. W ostatnich trzech latach w mieście powstały dokumenty mające charakter polityk i strategii sektorowych, które z jednej strony prowadzą do realizacji strategii, a z drugiej zaś strony same wyznaczają ramy realizacji tego najważniejszego dokumentu strategicznego. Chodzi tu o m.in. takie dokumenty jak: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030, Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021, czy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2019.

Prace związane z aktualizacją strategii rozwoju miasta rozpoczęły się wiosną tego roku. W pierwszym jej etapie mieszkańcy wskazywali uwagi do aktualnie obowiązującego dokumentu. W dalszej kolejności opracowana została diagnoza społeczno–gospodarcza, zawierająca, oprócz wyników ankiet, aktualne dane statystyczne. Natomiast w sierpniu i we wrześniu w mieście przeprowadzone zostały badania ankietowe dotyczące jakości życia w mieście. Teraz po przeprowadzonych warsztatach przygotowany zostanie projekt zaktualizowanej strategii, która następnie poddana zostanie konsultacjom z mieszkańcami. Ostatnim etapem prac będzie przyjęcie aktualizacji przez rudzkich radnych. Powinno to nastąpić w pierwszym kwartale 2018 r.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami obowiązującej strategii rozwoju dla Rudy Śląskiej, ma ona być miastem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku, a osiągnięcie tego możliwe będzie dzięki wykorzystaniu potencjału i aktywności rudzian. Jak czytamy w dokumencie, miasto powinno rozwijać się z wykorzystaniem własnych naturalnych zasobów oraz bogatego dziedzictwa kulturowego. Dlatego w strategii ujęte zostały te zadania, które dotyczą zagospodarowania i rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych. Ponadto kluczowym celem, który ma być realizowany do 2030 r., jest dobre skomunikowanie miasta wraz z dalszą budową trasy N-S, co stymulować ma rozwój gospodarczy na terenach inwestycyjnych. Sporo miejsca w projekcie strategii poświęcono poprawie miejskiej infrastruktury oraz sprawom związanym z edukacją, przedsiębiorczością czy budową społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, utożsamiającego się z miastem.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter