Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Dyskusję o strategii ponownie czas zacząć

Dyskusję o strategii ponownie czas zacząć

Ruda Śląska zaktualizuje Strategię Rozwoju Miasta do 2030 roku. Propozycje zmian do dokumentu mogą składać wszyscy zainteresowani, zarówno mieszkańcy, organizacje pozarządowe jak i przedsiębiorcy. Uwagi można składać od 26 kwietnia do 12 maja br. – Od czasu uchwalenia strategii minęły już trzy lata. W tym czasie zaszło wiele zmian, które mają wpływ na funkcjonowanie rudzkiego samorządu. Wymienić tu można choćby restrukturyzację górnictwa, reformę oświaty czy niedawno uchwaloną ustawę metropolitalną. Wszystko to musi mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Choć rudzka strategia obejmuje swoim zakresem aż 17 lat, to podlega ona dorocznemu procesowi monitorowania oraz okresowemu przeglądowi. Ten ostatni powinien odbywać się przynajmniej raz na cztery lata, przy czym pierwszy raz w 2016 r. – W trakcie prowadzonej analizy wyraźnie można było zaobserwować zmiany, jakie zaszły w otoczeniu prawnym i społeczno - gospodarczym. Wpłynęły one na funkcjonowanie miasta, a co za tym idzie również na realizację samej strategii – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Najważniejsze modyfikacje wpływające na strategię dotyczą tzw. otoczenia zewnętrznego. - Wymienić tu należy zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w górnictwie. Utworzona została Polska Grupa Górnicza, a trzy rudzkie kopalnie zostały scalone w jeden zakład. Wprowadzona została reforma oświatowa, a od ubiegłego roku funkcjonuje również program wsparcia dla rodzin Rodzina 500+. Nie można też zapominać o „świeżej” ustawie metropolitalnej dla województwa śląskiego – wylicza Grażyna Dziedzic.

Okazuje się, że zmian takich zaszło więcej i dotyczą one także otoczenia najbliższego. W ostatnich trzech latach w mieście powstały dokumenty mające charakter polityk i strategii sektorowych, które z jednej strony prowadzą do realizacji strategii, a z drugiej zaś strony same wyznaczają ramy realizacji tego najważniejszego dokumentu strategicznego. Chodzi tu o m.in. takie dokumenty jak: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030, Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021, czy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2019.

Co ważne, część zadań wskazanych do realizacji w strategii zostało już zrealizowanych. - Takim przykładem może być utworzenie noclegowni dla kobiet w mieście. Inwestycja taka została już zrealizowana, co również musimy odnotować przy aktualizacji strategii – podkreśla Michał Pierończyk. - Trzeba też zaznaczyć, że podczas aktualizacji strategii nie będziemy zmieniać jej najważniejszych zapisów, czyli misji i wizji miasta oraz celów strategicznych – dodaje.

Prace związane z aktualizacją strategii rozwoju miasta, które rozpoczynają się właśnie w mieście, mają potrwać około roku. Ich pierwszym etapem będzie zabranie głosu przez samych rudzian. - Jest to dobry moment, żeby mieszkańcy przedstawili swoje uwagi do dotychczasowych zapisów i wskazali swoje propozycje – mówi Michał Pierończyk. Mieszkańcy swoje uwagi mogą przekazywać od 26 kwietnia do 12 maja droga mailową na adres: fundusze@ruda-sl.pl lub dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta. - Do tego celu można wykorzystać specjalny formularz. W poszczególnych rubrykach można tam wskazać odpowiedni zapis w strategii oraz wpisać uwagę bądź nową propozycję brzmienia zapisu wraz z uzasadnieniem – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. Formularz jak i pełny tekst strategii zamieszczone są na stronie internetowej miasta. Ponadto w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta dostępne będą również dokumenty w wersji papierowej.

Przypomnijmy, że prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030 rozpoczęły się już na początku 2013 r. W ich trakcie przeprowadzono badania ankietowe na temat jakości życia w mieście. Wzięła w nich udział rekordowa liczba ponad 4,6 tys. mieszkańców. Kolejnym krokiem do opracowania nowej strategii było opracowanie diagnozy społeczno - gospodarczej miasta - tutaj ponad 87 firm i instytucji z Rudy Śląskiej i innych miast przekazało dane potrzebne do jej przygotowania.

W dalszej kolejności przeprowadzone były warsztaty z udziałem przedstawicieli wielu grup społecznych z Rudy Śląskiej, w których udział wzięło ponad 180 osób. Na ich podstawie powstał projekt strategii, do którego swoje uwagi mogli zgłaszać mieszkańcy. Natomiast na przełomie stycznia i lutego 2014 r. odbyły się w mieście konsultacje społeczne, podczas których rudzianie mogli wypowiedzieć się, które z celów zapisanych w dokumencie mają być ich zdaniem realizowane w pierwszej kolejności. Ostatecznie dokument przyjęty został przez rudzkich radnych w marcu 2014 r.

Zgodnie z zapisami strategii rozwoju dla Rudy Śląskiej, ma ona być miastem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku, a osiągnięcie tego możliwe będzie dzięki wykorzystaniu potencjału i aktywności rudzian. Jak czytamy w dokumencie, miasto powinno rozwijać się z wykorzystaniem własnych naturalnych zasobów oraz bogatego dziedzictwa kulturowego. Dlatego w strategii ujęte zostały te zadania, które dotyczą zagospodarowania i rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych. Ponadto kluczowym celem, który ma być realizowany do 2030 r. jest dobre skomunikowanie miasta wraz z dalszą budową trasy N-S, co stymulować ma rozwój gospodarczy na terenach inwestycyjnych. Sporo miejsca w projekcie strategii poświęcono poprawie miejskiej infrastruktury oraz sprawom związanym z edukacją, przedsiębiorczością czy budową społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, utożsamiającego się z miastem.

- Strategia Rozwoju Miasta na lata 2014 - 2030

- Formularz zgłaszania uwag do strategii

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter