Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Wybory 2020 II tura – ważne terminy!

Wybory 2020 II tura – ważne terminy!

12 lipca odbędzie się II tura wyborów prezydenta RP. Podobnie jak w pierwszej turze dla wyborców ważnych jest kilka terminów: jeszcze tylko do dzisiaj / 30 czerwca/ można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego. Z kolei 3 lipca upływa termin na składanie wniosku w sprawie głosowania przez pełnomocnika, natomiast do 7 lipca można się dopisać do spisu wyborców. Dodatkowo osoby chcące głosować w innym miejscu niż Ruda Śląska mogą do 10 lipca pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego

W II turze wyborów prezydenta zarządzonej na 12 lipca 2020 r. również każdy z wyborców może zagłosować korespondencyjnie. Aby to zrobić należy do 30 czerwca taki zamiar zgłosić do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta. Jeżeli ktoś głosował korespondencyjnie w pierwszej turze wyborów,  w drugiej turze będzie głosował w ten sam sposób. Pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu dokonanym przed pierwszym głosowaniem. Zgłoszenie chęci udziału w wyborach w formie korespondencyjnej może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi na platformie e-PUAP. Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy rozumieć jako osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w urzędzie gminy. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odebrania pakietu wyborczego z Urzędu Miasta.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 7 lipca, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca. W tym dniu przyjmuje się zgłoszenia do godz. 14.00 (telefonicznie lub przez e-PUAP).

Głosowanie przez pełnomocnika

Dotyczy to wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat lub wyborców niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa można składać do 3 lipca. W tym celu należy skontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich. Co ważne, udzielenie pełnomocnictwa  w pierwszym głosowaniu jest ważne również podczas II tury wyborów.

Dopisanie do spisu wyborców

Do spisu wyborców mogą dopisać się wyborcy niezameldowani na pobyt stały w Rudzie Śląskiej, mający zameldowanie tymczasowe, aktualnie tu przebywający i którzy wiedzą, że w dniu wyborów również będą tu przebywać. Termin na składanie wniosków upływa 7 lipca. Wnioski takie można składać w wersji tradycyjnej do Wydziału Spraw Obywatelskich oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Osoby, które dopisały się przed I turą nie muszą robić tego ponownie - dopisanie do spisu skutkuje na obie tury.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoby zameldowane na pobyt stały w Rudzie Śląskiej, które w dniu wyborów będą przebywać poza miastem, mogą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim będą mogły zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Aby otrzymać takie zaświadczenie należy zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich. Zaświadczenie odbiera się osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. Zaświadczenia będą wydawane do 10 lipca do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące wyborów prezydenckich w Rudzie Śląskiej można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (https://rudaslaska.bip.info.pl/) w zakładce „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r.”.

Informacje na temat składania wniosków on-line przez ePUAP znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej

Kontakt telefoniczny z Wydziałem Spraw Obywatelskim Urzędu Miasta: tel. 32 244 90 18, 32 244 90 19, 32 244 90 20.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter