Kir Żałobny

Droższe śmieci w Rudzie Śląskiej

Droższe śmieci w Rudzie Śląskiej

Od 1 lutego 2021 roku mieszkańcy Rudy Śląskiej zapłacą miesięcznie 30 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli będą je segregować. Stawka dla niespełniających tego obowiązku będzie dwa razy wyższa. Osoby z niskimi dochodami zostaną w przyszłym roku objęte programem osłonowym, zapewniającym pomoc finansową w wysokości 30% opłaty.

Obecna stawka wynosi 21,70 zł za śmieci segregowane i 43,40 zł za niesegregowane. - Zdaję sobie sprawę z tego, że podwyżka jest spora. Wynika ona jednak ze wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. To problem ogólnopolski, nie dotyczy tylko naszego miasta – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Chcemy jednak złagodzić skutki wprowadzenia nowej stawki dla osób z niskimi dochodami – podkreśla.

– Taka stawka nadal nie zbilansuje w pełni systemu, ale przynajmniej zmniejszy „dziurę”. Natomiast jeśli chodzi o sam system odbioru opadów komunalnych w Polsce, to przypomnę, że samorządowcy od dawna apelują o jego reformę - zaznacza wiceprezydent Krzysztof Mejer, odpowiedzialny za gospodarkę komunalną.

Na koszty ponoszone przez spółki odbierające odpady wpływ ma m.in. wzrost cen energii elektrycznej, pensji minimalnej oraz opłat za składowanie odpadów na składowiskach. – System odbioru odpadów powinien być w całości finansowany z opłat. Tymczasem przy obecnej stawce musieliśmy do niego dokładać z budżetu miasta – zaznacza Krzysztof Mejer. Fakt, że „opłata śmieciowa” musi uwzględniać wszelkie koszty związane z finansowaniem systemu gospodarki odpadami, podkreślają Regionalne Izby Obrachunkowe, nadzorujące finanse samorządów.

- Nawet gdyby dopłacanie z budżetu miasta do gospodarki odpadami nie naruszało obowiązujących zasad, to trzeba mieć świadomość, że przy problemach, z którymi zmagają się obecnie samorządy po prostu nas na to nie stać – mówi wiceprezydent Mejer. - W sumie w ostatnich latach dopłaciliśmy do śmieci z budżetu miasta ponad 28 mln złotych. Tegoroczny budżet jest trudny, ale przyszłoroczny będzie jeszcze trudniejszy – dodaje.

Miasto przygotowuje obecnie drugi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku. Pierwszy musiał zostać unieważniony z przyczyn formalnych, jednak obie złożone oferty zawierały stawki wyższe, niż aktualnie obowiązująca. – Przez ostatnie dwa lata za odbiór jednej tony odpadów płaciliśmy średnio około 702 złotych brutto. W unieważnionym przetargu jedna oferta opiewała na 780 złotych, a druga na 860 złotych za tonę – informuje Krzysztof Mejer. - Opłata w wysokości 31 zł pozwoliłaby nam pokryć wszystkie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów na poziomie zbliżonym do oferty tańszej – dodaje.

Druga podjęta dziś uchwała dotyczy programu osłonowego, polegającego na udzieleniu w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r. pomocy finansowej w wysokości 30% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9 zł przy stawce 30 zł). Z programu będą mogły skorzystać osoby samotnie gospodarujące z dochodem nie przekraczającym 200% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej (obecnie daje to kwotę 1402 zł) oraz rodziny z dochodem nie przekraczającym 150% tego kryterium (obecnie daje kwotę 792 zł na osobę w rodzinie). Oprócz spełnienia warunku dochodowego wymagane jest też posiadanie tytułu prawnego do zamieszkiwanego lokalu oraz brak zaległości z tytułu „opłaty śmieciowej”.

Pomoc przyznawana będzie na wniosek osoby uprawnionej, złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu i tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, a także oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym. Pomoc przyznawana będzie od miesiąca, w którym złożono wniosek, na okres 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż na okres obowiązywania programu.

Z kolei już w styczniu 2021 r. w życie wejdzie szereg zmian w organizacji odbioru odpadów komunalnych, które uchwalone zostały podczas wcześniejszych sesji Rady Miasta. Jedną z nich jest zwiększenie częstotliwości pozbywania się popiołu i żużli z palenisk domowych. Dotychczas były one odbierane raz w miesiącu, w przyszłym roku w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu odbierane będą raz na dwa tygodnie.

Zmieni się także częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Od listopada do marca będzie to raz miesiącu (dotąd od grudnia do lutego), a w pozostałych miesiącach tak jak obecnie raz na dwa tygodnie.

Bioodpady z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne, od kwietnia do października będą odbierane raz na dwa tygodnie, natomiast od listopada do marca raz w miesiącu. Obecnie przez cały rok jest to jeden odbiór w miesiącu. Tak samo będzie zorganizowany odbiór bioodpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, z których dotąd od kwietnia do października były one odbierane raz na dwa tygodnie, a poza tym jeden raz w grudniu i jeden raz w lutym.

Na bioodpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych nieruchomości wielorodzinnych przysługiwać będzie sześć razy w roku kontener o pojemności 3 m3 lub 5 m3 na placyk gospodarczy na podstawie wniosku właściciela lub zarządcy nieruchomości. Jeżeli nie będzie możliwości ustawienia kontenera, to może on zostać zastąpiony workami o łącznej pojemności nie przekraczającej 5 m3. Nadwyżkę takich odpadów należy przekazać we własnym zakresie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można będzie przekazywać odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Statystyki odpadów komunalnych wytworzonych w Rudzie Śląskiej od 1 stycznia do 31 października 2020 r. przedstawiają się następująco: odpady niesegregowane (zmieszane) – ok. 27,4 tys. ton, odpady wielkogabarytowe – ok. 3,6 tys. ton, bioodpady – ok. 7,9 tys. ton, papier – ok. 1,5 tys. ton, tworzywa sztuczne i metal - ok. 1,4 tys. ton, szkło - ok. 1,9 tys. ton.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter