Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Doświadczenie jest w cenie

Doświadczenie jest w cenie

Od grudnia Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej rozpocznie kolejną turę 9-cio miesięcznych staży dla osób bezrobotnych. Są one skierowane do osób pomiędzy 18. a 24. rokiem życia. Skorzystają na nich również pracodawcy. W 2015 r. ze staży organizowanych przy wsparciu rudzkiego PUP-u skorzystało ponad 580 osób. Ich efektywność zatrudnieniowa wyniosła aż 87%.

- Staże to świetna forma wsparcia osób młodych, dopiero budujących swoją pozycję na rynku pracy - podkreśla Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor rudzkiego urzędu pracy. - To szansa na uzupełnienie umiejętności, podniesienie kwalifikacji, ale przede wszystkim zdobycie doświadczenia  zawodowego, najistotniejszego z punktu widzenia przyszłego pracodawcy. Biorąc pod uwagę trudniejszą sytuację kobiet na rynku pracy oraz ich odsetek w gronie bezrobotnych, tę grupę zapraszamy w szczególności– dodaje.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba bezrobotna między 18. a 24. rokiem życia, zarejestrowana w rudzkim urzędzie pracy od 4 miesięcy, posiadająca II profil pomocy i będąca NEET-em, czyli osobą nieuczestniczącą w kształceniu i szkoleniu. Najczęściej staże organizowane są w  zawodach technik prac biurowych, sprzedawca, kasjer handlowy czy technik administracji.

Staże przynoszą korzyści również przedsiębiorcy. Pracodawca składa w urzędzie pracy wniosek o zorganizowanie stażu, w którym wskazuje konkretne wymagania względem osoby, którą chce przyjąć na staż. Na tej podstawie pracownicy rudzkiego PUP-u wyłaniają odpowiednich kandydatów, którzy  spełniają wymagania pracodawcy i mogą u niego odbywać staż. Po zaakceptowaniu kandydata oraz pozytywnej opinii wydanej przez medycynę pracy, na podstawie skierowania osoby bezrobotnej na staż, pracodawca podpisuje umowę z urzędem o odbywanie stażu. We wniosku stażowym istnieje również możliwość wskazania konkretnego kandydata na staż. Jeśli posiada on wymagane kwalifikacje i spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie, procedura rekrutacji jest skrócona i szybsza.

- Za sprawą aż dziewięciomiesięcznego stażu osoba przyucza się do wykonywania obowiązków zawodowych na wykonywanym stanowisku pracy. Co ważne, pracodawca nie ponosi kosztów związanych z organizacją stażu
– podkreśla Iwona Woźniak – Bagińska. Koszt wypłaty stypendium stażowego w kwocie blisko 1000 zł na miesiąc oraz koszt składek na ubezpieczenie społeczne pokrywa w całości urząd pracy.

Zainteresowani pracodawcy proszeni są o kontakt z Działem Rozwoju Zasobów Ludzkich, pok. 17, tel: 32 771 59 11, 32 771 59 13, 32 771 59 14, natomiast osoby bezrobotne zainteresowane stażem mogą kontaktować się ze swoim doradcą klienta. Staże realizowane są w ramach projektu „Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Rudzie Śląskiej stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie, który we wrześniu wyniósł 5,5%, uzyskując poziom poniżej średniej wojewódzkiej (6,7%) i krajowej (8,3%).  Wśród 403 zarejestrowanych osób bezrobotnych pomiędzy 18 a 24 rokiem życia 278 to kobiety. W tym roku  w stażach wzięło do tej pory udział ok. 500 osób bezrobotnych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter