Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Mieszkańcy Rudy Śląskiej planujący w tym roku usunięcie azbestu ze swoich posesji powinni do 29 marca br. zgłosić się do magistratu. Miasto chce w imieniu wszystkich osób fizycznych wystąpić o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Może ono wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych. W ramach ubiegłorocznej edycji zadania usunięto 12,32 t wyrobów z azbestem.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w ramach którego mamy możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie takich wyrobów z rudzkich nieruchomości – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Mamy też zarezerwowane środki w budżecie miasta, które będziemy mogli wykorzystać w przypadku, gdy dofinansowanie będzie mniejsze niż koszt realizacji złożonych przez mieszkańców wniosków – dodaje.

Projekt skierowany jest do osób będących właścicielami obiektów, na których wykorzystywane były wyroby zawierające azbest i zostały wpisane do „Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie azbest na terenie miasta Ruda Śląska”. Zgodnie z warunkami naboru prace będą musiały zakończyć się do 30 września br. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. - Wysokość dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, ale zależeć będzie od wielkości przyznanego miastu dofinansowania – zaznacza Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa.

Wykonawcą prac będzie jeden przedsiębiorca, wybrany przez miasto w przetargu. Natomiast ewentualne wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji czy innych elementów budowlanych leżą po stronie właścicieli nieruchomości. Przed przystąpieniem do prac wnioskodawcy będą musieli zgłosić roboty budowlane lub wystąpić o pozwolenie na budowę, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Aby wziąć udział w programie właściciele nieruchomości nie mogą zalegać ze zobowiązaniami podatkowymi i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy łączny koszt złożonych wniosków przekroczy wysokość środków z WFOŚiGW i zarezerwowanych w budżecie miasta, będą one rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Zainteresowani powinni do 29 marca br. złożyć w Urzędzie Miasta wniosek, który można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców (plac Jana Pawła II 6) lub pobrać ze strony internetowej www.rudaslaska.pl w zakładce „Ruda Śląska” - „Ochrona środowiska – „Usuwanie azbestu”, gdzie dostępny jest również regulamin programu. Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami i kolorowym zdjęciem obiektu, z którego planowany jest demontaż azbestu lub miejsca już zdemontowanego azbestu. Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta w pokoju 403 lub telefonicznie pod numerem 32 244 90 63 lub 32 244 90 00 wew. 4031.

W 2007 r. rudzcy radni uchwalili „Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska”, w ramach którego dokonano inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. Największe ich nagromadzenie występowało w dzielnicy Bykowina, gdzie powierzchnia płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych do ocieplania budynków wynosiła ponad 132 tys. metrów kwadratowych, co stanowi około 54 procent całkowitej masy płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych w Rudzie Śląskiej. Zdecydowanie mniejsze ilości takich płyt stwierdzono w pozostałych dzielnicach, przy czym na obszarze Nowego Bytomia i Chebzia nie stwierdzono obecności tego typu płyt.

Łączna masa zinwentaryzowanych w Rudzie Śląskiej wyrobów azbestowych wynosiła 2757,293 ton, w tym 86,556 ton u osób fizycznych i 2670,737 ton u osób prawnych. Dotychczas unieszkodliwiono 612,546 ton, z czego 18,65 ton u osób fizycznych i 593,896 ton u osób prawnych. Warto nadmienić, że 12,32 ton wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych usunięto w ubiegłym roku w ramach poprzedniej edycji z wykorzystaniem środków WFOŚiGW.

Do unieszkodliwienia pozostało więc 2144,747 ton wyrobów zawierających azbest, w tym 67,906 ton u osób fizycznych i 2076,841 ton u osób prawnych.

Ze względu na bardzo dużą trwałość płyt azbestowo-cementowych zgodnie z polskim prawem wyroby azbestowe dopuszczono do użytkowania do końca 2032 r. pod warunkiem ich odpowiedniego stanu technicznego. W tym celu użytkownik lub zarządca nieruchomości, na której azbest jest zastosowany, zobowiązany jest do przeprowadzenia okresowej kontroli jego stanu technicznego, z której wynika stopień pilności usunięcia azbestu. Pilnie usunięte (wymienione na bezazbestowe) lub zabezpieczone muszą zostać wyroby w złym stanie technicznym (z oceny technicznej wynika I stopień pilności usunięcia azbestu), tj. mogące uwalniać do środowiska włókna azbestowe.

Azbest aktualnie wykorzystywany na terenie Rudy Śląskiej jest w dobrym stanie technicznym (II i III stopień pilności). Obecnie na terenie miasta nie ma już azbestu w złym stanie technicznym (wyroby te zostały usunięte lub zabezpieczone).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter