Kir Żałobny

Dofinansowanie instalacji OZE - pytania i odpowiedzi

Dofinansowanie instalacji OZE - pytania i odpowiedzi

1. Czy mieszkaniec może złożyć wniosek na dwa lub trzy rodzaje inwestycji w ramach projektu?
Tak, istnieje taka możliwość. Jednocześnie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w I etapie projektu zwracamy się z prośbą o wskazanie jednej preferowanej inwestycji, na którą będzie można pozyskać dofinansowanie w ramach I etapu. W przypadku wniosków w których zostanie ujęta więcej niż jedna inwestycja, pozostałe wnioski będą uwzględniane przy naborze do II etapu projektu.

2. Czy jeden mieszkaniec może wnioskować w ramach projektu na dotację na więcej niż jeden budynek?
Tak, istnieje taka możliwość. W ramach projektu dotacja przypisywana jest do budynku, a nie do mieszkańca.

3. Czy można montować instalacje na budynkach, na których już jest instalacja?
W ramach projektu nie przewiduje się rozbudowy istniejących instalacji, lecz budowę nowych.

4. Kto ponosi koszty związane z eksploatacją urządzeń?
Montowane urządzenia użytkowane będą przez mieszkańca, a koszty związane z eksploatacją urządzeń ponosi mieszkaniec z nich korzystający.

5. Kto ponosi koszty związane z awarią instalacji w okresie trwałości projektu, tj. w okresie 5 lat od jej montażu?
Montowane urządzenia użytkowane będą przez mieszkańca, a w przypadku awarii wynikającej ze złego/niewłaściwego użytkowania koszty naprawy będzie ponosił mieszkaniec. Jednocześnie Miasto Ruda Śląska zastrzeże w umowach pomiędzy mieszkańcem a Miastem obowiązek posiadania ubezpieczenia urządzeń przez cały okres trwałości projektu. Ponadto w ramach przetargu na dostawę urządzeń Miasto zobowiąże wykonawcę do zapewnienia odpowiedniej obsługi gwarancyjnej w ramach trwałości projektu.

6. Czy ubezpieczenie urządzeń w ramach projektu jest obowiązkowe? Jeśli tak, kto ponosi jego koszty?
Miasto Ruda Śląska zastrzeże w umowach pomiędzy mieszkańcem a Miastem obowiązek posiadania ubezpieczenia urządzeń przez cały okres trwałości projektu. Koszt leży po stronie mieszkańca.

7. Czy w ramach dotacji na pompy ciepła istnieje możliwość sfinansowania podstawowego źródła ciepła w budynku?
Nie, zgodnie z regulaminem, aby mógł uzyskać dotację w (wymóg formalny) budynek musi być oddany do użytkowania. W związku z powyższym musi posiadać źródło ciepła.

8. Jaka data jest graniczna w zakresie oddanie budynku do użytkowania, aby budynek spełnił warunki formalne udziału w I etapie?
Graniczną datą oddania budynku do użytkowania jest dzień 10.08.2017 roku, tj. dzień zakończenia naboru ankiet.

9. Czy w ramach projektu dopuszcza się możliwości montowania instalacji fotowoltaicznej on-grid?
Miasto Ruda Śląska wystąpi z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego w tym zakresie, gdyż od złożenia wniosku o dofinansowanie przez miasto zmieniły się przepisy i interpretacje prawne w tym zakresie.

10. Czy, na jakich warunkach i kiedy Miasto Ruda Śląska przewiduje realizację kolejnych etapów projektu?
Miasto Ruda Śląska planuje złożyć wniosek o przyznanie dotacji w I/II kwartale 2018 roku. Jeśli ogłoszony zostanie kolejny nabór na takie instalacje. Realizacja rzeczowa byłaby w roku 2019 i 2020, jednak zależne to będzie od pozyskania funduszy zewnętrznych na ten cel. Mieszkańcy, którzy z przyczyn formalnych będą odrzuceniu w I etapie lub z przyczyn punktowych nie otrzymają dotacji będą uwzględnieni w określeniu potrzeb i liście rankingowej do II etapu.

11. Kto będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji/wzorów dokumentów niezbędnych do podłączenia do sieci (w sytuacji możliwości instalacji fotowoltaicznej on-grid)?
Miasto Ruda Śląska zobowiąże Wykonawcę do przygotowania wzorów niezbędnej dokumentacji – zgłoszenia.

12. W jakiej wysokości i w jakim terminie należy wpłacić zaliczkę na realizację projektu?
Mieszkaniec będzie zobowiązany do wpłacenia zaliczki na wskazane w umowie konto w wysokości 1000 złotych w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy z Miastem na realizację projektu.

13. Kiedy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? Czy prowadzenie działalności gospodarczej dyskwalifikuje z udziału w projekcie?
Mieszkańcy prowadzący działalność gospodarczą w budynku mieszkalnym, w którym część powierzchni wydzielona jest na prowadzenie działalności gospodarczej są wykluczeni z możliwości korzystania z projektu.
Jednocześnie istnieje możliwość skorzystania z dotacji w ramach projektu jeżeli na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zamontowany został osobny licznik (podlicznik) i umożliwia to dokładne rozdzielenie mediów (energii elektrycznej, ciepłej wody) na cele komunalno-bytowe i cele prowadzonej działalności gospodarczej.
Jeżeli w budynku została zarejestrowana działalność gospodarcza (w tym: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego, itp.), ale nie są rozliczane media (w tym m.in.: energia elektryczna, ciepło) na cele prowadzenia tej działalności, a mieszkaniec posiada taryfę G, nie stwierdza się prowadzenia działalności gospodarczej w takim budynku, w związku z powyższym nie jest on wykluczony z dofinansowania.
Wskazana informacja będzie weryfikowana w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) i weryfikowana na podstawie rejestru prowadzonego na potrzeby ewidencji podatku od nieruchomości na terenie Miasta Ruda Śląska.

14. Spełnienie kryterium dotyczące gospodarstwa dotkniętego problemem ubóstwa energetycznego.
Osoby spełniające to kryterium zobowiązane są dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie niniejszego warunku. W przypadku nie złożenia ich wraz ze wnioskiem należy je uzupełnić w formie papierowej lub mailowej (um_agg@ruda-sl.pl) do dnia 16 sierpnia. Jeżeli dokumenty te nie zostaną dołączone to nie zostaną przyznane punkty za spełnienie tego kryterium.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter