Header decorative image
Kir Żałobny

Dobrze wykonany budżet

Dobrze wykonany budżet

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Rudy Śląskiej za 2020 r. Ubiegły rok w miejskich finansach upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa, która negatywnie odbiła się na dochodach oraz spowodowała zwiększenie wydatków. Miniony rok miasto zakończyło ostatecznie nadwyżką budżetową, zmniejszyło także swoje zadłużenie. Natomiast sam wskaźnik zadłużenia był najniższy od 2014 r. Wydana przez RIO opinia uruchamia teraz procedurę do podjęcia przez rudzkich radnych uchwały absolutoryjnej.

- Z powodu pandemii odnotowaliśmy spore ubytki we wpływach podatkowych. Z tego tytułu straciliśmy blisko 8 mln zł. Natomiast na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydaliśmy ponad 7,6 mln zł, z czego prawie 4 mln zł z tzw. środków własnych, czyli bezpośrednio z miejskiej kasy – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Nie były to jedyne konsekwencje dla budżetu miasta, które spowodowała pandemia. Z powodu wprowadzanych przez rząd restrykcji sanitarnych w 2020 r. okresowo nieczynne były m.in. obiekty MOSiR-u czy żłobki miejskie, co także odbiło się na finansach miasta. - W czasie, gdy miejsca te były niedostępne dla mieszkańców, miasto cały czas ponosiło koszty ich utrzymania. Spowodowało to ubytek w dochodach w kwocie blisko 1,8 mln zł, przy jednoczesnych stałych kosztach utrzymania tych obiektów na poziomie 2,3 mln zł – wskazuje Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Efekt pandemii widoczny był także na tle zakresu miejskich inwestycji. W ubiegłym roku przeznaczono na nie 57 mln zł, choć pierwotnie miasto miało na nie przeznaczyć 71,3 mln zł. Na mniejsze wykonanie wydatków wpływ miały także inne czynniki wywołane pandemią, m.in. wydłużenie czasu realizacji niektórych zadań spowodowane zachorowaniami w firmach wykonawców, czy opóźnienia w dostawie materiałów od producentów.

Z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku wymienić należy rekultywację terenu po byłej koksowni Orzegów. Na ten cel przeznaczono ponad 9,3 mln zł. Prace przy tej inwestycji zakończyły się na początku tego roku. Ponadto zrealizowano dwa kolejne odcinki Traktu Rudzkiego (od ul. Nowary do ul. Katowickiej i skwer przy ul. Tuwima). Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 3,8 mln zł. Na termomodernizację budynków mieszkalnych znajdujących się w miejskim zasobie przeznaczono ponad 3,4 mln zł. W ubiegłym roku kontynuowane były także prace przy adaptacji pomieszczeń Muzeum Miejskiego pod organizację nowej wystawy stałej, co kosztowało 2,9 mln zł.

Za ponad 2,3 mln zł wymieniono ponad 1 300 opraw na kilkunastu ulicach w mieście. Zakończyła się także rewitalizacja trzech kolejnych podwórek (przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a, przy ul. Matejki 7, 9 /Górniczej / Wesołej i przy ul. Matejki 2–12), która kosztowała ponad 2,2 mln zł. Ponadto zrewitalizowana został przestrzeń w rejonie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. Przeznaczono na to blisko 1,3 mln zł. W ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r. zrealizowano 12 zadań za ponad 3 mln zł.

Ostatecznie ubiegłoroczny budżet miasta po stronie dochodowej zamknął się kwotą ponad 890,9 mln zł, natomiast wydatki wyniosły blisko 844,4 mln zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 46,5 mln zł w dużej mierze stanowiły środki, które zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Była to kwota 26 mln zł. Jednak choć pieniądze te zasiliły budżet w 2020 r., to w zdecydowanej większości wydane zostaną dopiero w tym i przyszłym roku. Co także istotne, przeznaczone mogą być one tylko na inwestycje, a nie na zadania bieżące, które generują największe koszty dla budżetu miasta (np. utrzymanie infrastruktury, remonty, wynagrodzenia itd.). Na wysokość nadwyżki wpływ miały także odroczenia płatności składek ZUS w miejskich jednostkach z listopada i grudnia 2020 r. na kwiecień i maj 2021 r.

W ubiegłym roku dzięki spłacie części kredytów, pożyczek i wykupowi obligacji udało się o ponad 0,5 mln zł zmniejszyć zadłużenie miasta, które na koniec 2020 r. wyniosło 247,3 mln zł. Zmniejszył się także sam wskaźnik zadłużenia, który wyniósł 27,76%, gdy na koniec 2019 r. wynosił on 29,65%, a na koniec 2018 r. 35,02%.

Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za 2020 r. jest jednym z dokumentów, które rozpatruje Komisja Rewizyjna Rady Miasta podczas prac nad wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla prezydenta miasta. Uchwała absolutoryjna to jedna z najważniejszych uchwał, jaką podejmuje Rada Miasta. Jest ona oceną działalności prezydenta miasta za dany rok w oparciu o realizowany budżet.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter