Kir Żałobny

Rekrutacja do rudzkich przedszkoli

Rekrutacja do rudzkich przedszkoli

4 marca w Rudzie Śląskiej rusza rekrutacja do przedszkoli. Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki rodzice mają czas do 15 marca. Jeżeli dziecko jest już wychowankiem przedszkola i będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu, to opiekunowie już od dzisiaj mogą składać odpowiednią deklarację. Powinni to zrobić do 21 lutego.

- Rodzice, którzy potrzebują miejsca w przedszkolu dla swojej pociechy, z pewnością je znajdą – zapewnia wiceprezydent Anna Krzysteczko. - Może jednak nie być to placówka położona najbliżej adresu zamieszkania, bowiem w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja – dodaje.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 4 do 15 marca br. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego. - W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, muszą jedynie złożyć odpowiednią deklarację. Mają na to czas do 21 lutego – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Jeśli natomiast rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, muszą wypełnić deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, a ich dziecko będzie uczestniczyło w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Co ważne, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl. Następnie wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wskazanych we wniosku składają w przedszkolu pierwszego wyboru. Dla osób niemających dostępu do internetu wzory wniosków są dostępne w każdym przedszkolu. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. - We wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola, wg preferencji – tłumaczy Aleksandra Piecko. - O przyjęciu dziecka do placówki nie będzie decydować kolejność zgłoszeń – podkreśla.

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone – wyjaśnia naczelnik Wydziału Oświaty. - Niezłożenie w terminie od 4-15 marca 2019 r. wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji – dodaje.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola oraz harmonogram dostępne są w każdej placówce.

Tak jak w latach poprzednich, przy naborze dzieci do rudzkich przedszkoli publicznych będą obowiązywać ustalone kryteria. – Przede wszystkim decyduje liczba punktów kryterium ustawowego. Brane będzie pod uwagę pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa. Istotne będzie również to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą – wylicza naczelnik Wydziału Oświaty. – W przypadku równorzędnych wyników na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie brane będą pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta – dodaje Aleksandra Piecko. Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należy praca obojga rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (16 pkt), uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej placówki, w której o miejsce ubiega się kandydat lub do szkoły podstawowej znajdującej się w tym samym obiekcie lub powiązanej organizacyjnie z wybranym przedszkolem (8 pkt).

1 kwietnia, po weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, rodzic będzie musiał złożyć w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Ma na to czas do 5 kwietnia. W tym celu rodzic powinien udać się do dyrektora przedszkola i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

8 kwietnia zostanie podana do wiadomości publicznej lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji w przedszkolach będą jeszcze wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Ewentualna rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 6 czerwca.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci w wieku 3 - 5 lat (urodzone w latach 2014 - 2016) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Natomiast dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2013 r.) są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Co za tym idzie, rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Rudzie Śląskiej.

W przypadku wolnych miejsc, wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci które ukończyły 2,5 roku. Będzie je mógł przyjąć dyrektor na wolne miejsca od września 2019 r.

Harmonogram rekrutacji

https://rudaslaska.bip.info.pl/plik.php?id=80432

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter