Header decorative image
Kir Żałobny

Dla przyszłości miasta

Dla przyszłości miasta

Po 11 latach od ostatniej aktualizacji obecnej strategii rozwoju miasta władze Rudy Śląskiej rozpoczęły prace nad nowym dokumentem, określającym kierunki rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku.  Strategia rozwoju miasta na lata 2014 – 2030 ma być gotowa do końca tego roku. Władzom miasta zależy, by do prac nad opracowaniem nowej strategii rozwoju Rudy Śląskiej włączyli się mieszkańcy. Będzie to możliwe m.in. poprzez udział w warsztatach i konsultacjach społecznych.

- Po wyprowadzeniu finansów miasta na prostą, to właśnie opracowanie nowej strategii dla Rudy Śląskiej stało się jednym z priorytetów mojej prezydentury - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Dotychczasowa strategia nie była aktualizowana od 2002 r. Od czasu ostatniej nowelizacji nie tylko zmieniła się rzeczywistość, która nas otacza, ale też znaczna część zapisów strategii została już zrealizowana. Stąd decyzja o podjęciu prac nad zupełnie nowym dokumentem - dodaje prezydent.

Przygotowania do opracowania nowej strategii rozwoju rozpoczęły się już na początku tego roku, kiedy to władze miasta zaprosiły do rozmów firmy i instytucje, zajmujące się opracowywaniem strategii.  - Jednym z kryteriów wyboru wykonawcy było jego doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych. Firma, z którą podjęliśmy współpracę wcześniej opracowała m.in. strategię zrównoważonego rozwoju miasta Płocka, czy strategię rozwoju turystyki dla m.st. Warszawy do roku 2020 - tłumaczy Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta, który jest jednocześnie pełnomocnikiem ds. opracowania strategii rozwoju miasta.

Ostatecznie do realizacji tego ważnego zamówienia publicznego władze miasta wybrały firmę ResPublic. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło na początku kwietnia. Prace nad strategią polegać będą na wykorzystaniu wiedzy eksperckiej oraz potencjału społecznego Rudy Śląskiej: mieszkańców, przedsiębiorców i rudzkich instytucji.

W pierwszej kolejności na podstawie analizy zebranych danych, dotyczących wielu dziedzin życia miasta, opracowana zostanie diagnoza społeczno - gospodarcza Rudy Śląskiej. – Za pośrednictwem badań ankietowych będziemy chcieli poznać ocenę życia w mieście – mówi Aleksandra Kruszewska z Wydziału Rozwoju Miasta. W przygotowaniu diagnozy wykorzystane zostaną również ankiety złożone w czasie konsultacji społecznych dotyczących jakości życia w mieście, które przeprowadzone zostały w drugiej połowie 2011 r.

Gotowa diagnoza będzie podstawą do dalszych prac zespołu roboczego nad strategią. – Zespół składać się będzie z 3 podzespołów, które podczas wrześniowych warsztatów opracowywać będą główny zrąb strategii. Na tym etapie przygotowania dokumentu w prace zaangażowani zostaną przedstawiciele różnych grup społecznych z Rudy Śląskiej – zapowiada Aleksandra Kruszewska.

Wypracowane podczas warsztatów cele i zadania posłużą do opracowania projektu strategii. Tak przygotowany dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym. – Każdy z mieszkańców będzie mógł wtedy wnieść swoje uwagi do projektu strategii – informuje Aleksandra Kruszewska. Ostateczna wersja strategii rozwoju miasta powinna być gotowa do końca 2013 r. Finałem prac nad tym miejskim dokumentem będzie przedłożenie pod obrady Rady Miasta uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta na lata 2014 – 2030.

Aktualnie obowiązującym w mieście dokumentem strategicznym jest „Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku”. Dokument ten powstał w 1997 r., a ostatnia jego aktualizacja miała miejsce w 2002 r. Większość celów zawartych w „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku” została określona do 2007 roku, znaczna ich część została zrealizowana.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter