Kir Żałobny

Czas zapłacić "wieczyste"

Czas zapłacić "wieczyste"

Do 31 marca należy uregulować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Opłatę uiszcza się bez wezwania, a jej wysokość uzależniona jest od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana oraz ceny gruntu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Standardowo prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanawia się na 99 lat, w wyjątkowych wypadkach, gdy cel gospodarczy nie wymaga takiego okresu, dopuszczony jest okres krótszy, ale nie mniejszy niż 40 lat. - Użytkownik wieczysty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu może żądać jego przedłużenia na dalszy okres od 40 do 99 lat. Należy o tym pamiętać, ponieważ po upływie tego terminu prawo użytkowania wieczystego wygasa, a wybudowane budynki stają się za wynagrodzeniem własnością gminy lub Skarbu Państwa – podkreśla Iwona Frankowicz – Frank, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. - Kluczowe są opłaty za uzyskane prawo, gdyż nabywca prawa użytkowania wieczystego wnosi pierwszą opłatę w wysokości od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej, określonej na podstawie jej wartości – mówi Iwona Frankowicz – Frank. Dodatkowo wnoszone są opłaty roczne, a ich wysokość uzależniona jest od celu określonego w umowie na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Opłaty te mogą stanowić 0,3%, 1%, 2% lub 3% ceny, przy czym dla gruntów na cele mieszkaniowe opłata stanowi 1% ceny.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania. - Użytkownikom wieczystym, którzy nie uiszczą opłaty w terminie, konieczne będzie naliczenie odsetek za zwłokę i wystosowanie wezwania do zapłaty, a w konsekwencji skierowanie sprawy do sądu – przypomina naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Od 9 października 2011 r. aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu może nastąpić nie częściej niż raz na trzy lata, pod warunkiem, że wartość nieruchomości uległa zmianie. - Oznacza to z jednej strony, że jednostki samorządu terytorialnego nie będą ponosić zbyt często kosztów związanych z wyceną nieruchomości, z drugiej strony użytkownicy wieczyści zyskują pewność, że przez trzy lata wartość ich nieruchomości nie wzrośnie – tłumaczy Iwona Frankowicz – Frank. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu lub na wniosek użytkowania wieczystego.

Do prawa użytkowania wieczystego można zawrzeć umowę sprzedaży, zamiany lub darowizny lub inne umowy zobowiązujące do przeniesienia prawa. Podlega ono również dziedziczeniu.

Z uregulowaniem należności lepiej nie czekać do ostatniego dnia. W 2012 roku 29 i 30 marca w kasie Urzędu Miasta przyjęto 1810 wpłat. - Chociaż uruchomiono dodatkowo 2 kasy, to trudno było uniknąć kolejek w godzinach szczytu, czyli od 8 do 13. Dlatego serdecznie zachęcamy do płacenia przelewem na rachunek bankowy urzędu miasta – mówi Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Kasy w budynku głównym Urzędu Miasta otwarte są w godzinach pracy urzędu miasta: w poniedziałki, wtorki i środy od 8.00 do 16.00, w czwartki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00. Numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należącego do miasta to 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035, a dla wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należącego do Skarbu Państwa to 32 1050 1214 1000 0022 6874 3784. Użytkownicy wieczyści mogą również uiszczać opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego, o którym informacje otrzymali z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter