Kir Żałobny

Czas na warsztaty

Czas na warsztaty

Prace nad nową strategią rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku wkraczają w decydującą fazę. 3 września w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym rozpoczną się spotkania warsztatowe, podczas których przedstawiciele różnych grup społecznych z miasta będą starali się sformułować cele strategiczne dla Rudy Śląskiej na najbliższe lata. Opracowany na podstawie wyników prac warsztatowych projekt strategii rozwoju miasta zostanie późną jesienią poddany konsultacjom społecznym.

- Przed nami jeden z najważniejszych etapów prac nad nową strategią rozwoju Rudy Śląskiej. Udział w warsztatach przedstawicieli wielu środowisk z naszego miasta gwarantuje szerokie i wielowymiarowe spojrzenie na to, jak ma wyglądać przyszłość Rudy Śląskiej. Co istotne wśród członków poszczególnych podzespołów znaleźli się również mieszkańcy, którzy wcześniej wyrazili chęć wzięcia udziału w warsztatach – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Podczas wrześniowych warsztatów wypracowany zostanie główny zrąb nowej strategii rozwoju miasta. Zidentyfikowane zostaną słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia dla miasta. Poszczegòne zespoły powinny  także określić cele strategiczne na kolejne lata. – Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się od kilu miesięcy. Najpierw wiosną gromadziliśmy niezbędne dane dotyczące wielu sfer życia w naszym mieście, następnie zapytaliśmy mieszkańców jak im się żyje  w Rudzie Śląskiej. Wszystkie te informacje pozwoliły nam na opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej miasta, która teraz posłuży do dalszych prac podczas spotkań warsztatowych – informuje Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta.

Warsztaty odbędą się w Śląskim Parku Przemysłowo - Technologicznym 3, 12 i 26 września. Ich uczestnicy podzieleni zostali na trzy równolegle pracujące ok. 50 osobowe podzespoły: ds. społecznych, ds. zasobów i potencjałów miasta, ds. gospodarczych i promocji miasta. - Do pracy każdego z podzespołów zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk uczestniczących w życiu społeczno - gospodarczym miasta, m.in. radni, przedstawiciele instytucji, inwestorów i firm, organizacji pozarządowych, naukowców mieszkających w naszym mieście – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. W skład poszczególnych podzespołów, które przez trzy wrześniowe dni zajmować się będą przyszłością Rudy Śląskiej weszli również mieszkańcy, którzy wcześniej zadeklarowali chęć udziału w warsztatach.

Wypracowane podczas warsztatów cele i zadania posłużą do opracowania projektu strategii. Tak przygotowany dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym. – Każdy z mieszkańców będzie mógł wtedy wnieść swoje uwagi do projektu strategii – informuje Aleksandra Kruszewska. Ostateczna wersja projektu strategii rozwoju miasta powinna być gotowa do końca 2013 r. Finałem prac nad tym miejskim dokumentem będzie przedłożenie pod obrady Rady Miasta uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030.

Prace nad strategią rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku rozpoczęło wiosną tego roku. W czerwcu mieszkańcy mogli wziąć udział w badaniach ankietowych dotyczących jakości życia w mieście. Blisko 60 proc. z ponad 4600 mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu, było zdania, że w Rudzie Śląskiej mieszka się dobrze lub bardzo dobrze. Natomiast dla ponad 71 proc. osób uczestniczących w badaniach ankietowych Ruda Śląska jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.

Aktualnie obowiązującym w mieście dokumentem strategicznym jest „Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku”. Dokument ten powstał w 1997 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter