Kir Żałobny

Czas na nowy plan zagospodarowania

Czas na nowy plan zagospodarowania

Ruda Śląska przygotowuje się do opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lepiej dostosowanego do potrzeb mieszkańców i bardziej atrakcyjnego dla inwestorów. Niezbędny krok w tym kierunku został już zrobiony. Rada Miasta przyjęła dziś nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta.

- Przez ponad osiem lat obowiązywania obecnego planu zagospodarowania dużo się zmieniło. Zarówno po stronie prywatnych właścicieli działek, którzy dla realizacji swoich zamierzeń potrzebują zmiany ich przeznaczenia, jak i po stronie miasta – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Powstała Strategia Rozwoju Miasta do 2030 roku oraz nowy Lokalny Program Rewitalizacji, więc trzeba zadbać o spójność tych dokumentów ze studium, a w konsekwencji z planem zagospodarowania – dodaje.

Wprawdzie kluczowym dokumentem dla ładu przestrzennego w mieście jest plan zagospodarowania, jednak musi on być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta, które ma charakter bardziej ogólny. Dlatego zmiany w planie muszą być poprzedzone zmianami w studium. – Nasze studium jest wprawdzie aktualne jeżeli chodzi o przepisy prawa, jednak ze względu na oczekiwania wielu właścicieli działek konieczna była aktualizacja jego zapisów – tłumaczy Daniel Nowok, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM. – Przed przystąpieniem do aktualizacji wpłynęły do nas wnioski dotyczące około 30 obszarów studium, a do późniejszego projektu wniesiono 106 uwag – podkreśla.

- Liczba wniosków i uwag jest potwierdzeniem słuszności naszych wysiłków podjętych w celu zaktualizowania planów urbanistycznego rozwoju miasta – mówi Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki nieruchomościami. – Nowe studium pozwoli w niedalekiej przyszłości opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lepiej dostosowany do potrzeb mieszkańców oraz bardziej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów – dodaje. Obowiązujący dotychczas dokument został przyjęty w 2009 roku i do tej pory nie był aktualizowany. Zaś aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska został uchwalony w 2006 roku. Od tego czasu w planie wprowadzono prawie 90 zmian.

Projekt nowego studium był już przedmiotem obrad Rady Miasta w październiku ubiegłego roku. Radni przegłosowali wówczas wprowadzenie do projektu części nieuwzględnionych w nim uwag. Konieczne było naniesienie poprawek w projekcie studium, w związku z czym jego uchwalanie zostało zdjęte z porządku obrad. Tereny, które wymagały ponowienia uzgodnień i opiniowania, to obszary położone w rejonie ul. Bobreckiej w dzielnicy Orzegów oraz w rejonie ul. Młyńskiej w dzielnicy Halemba. Pierwszy z nich, w pierwotnym projekcie przeznaczony był pod zabudowę produkcyjno – usługową, w wyniku październikowego głosowania miał być przeznaczony pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. Podobnie miało się stać z terenem przy ul. Młyńskiej, przeznaczonym początkowo pod tereny lasów, zadrzewień i zieleni izolacyjnej.

Wprowadzone przez radnych zmiany zostały jednak negatywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W uzasadnieniu wskazano na „wątpliwości odnośnie zagwarantowania właściwych dla zdrowia ludzi warunków zamieszkania”. Służby sanitarne wskazały, że „obszar w rejonie ul. Bobreckiej stanowi teren byłej koksowni, wymagający rekultywacji. (…) Ponadto, wokół tego terenu znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjno - usługową, zatem mieszkańcy mogą być narażeni na ponadnormatywne działanie czynników środowiskowych. (…) Teren w rejonie ul. Młyńskiej położony jest w bliskiej odległości od terenu oczyszczalni ścieków, co powoduje, że jest on wystawiony na emisję gazów i odorów”.

W związku z powyższym dla terenów położonych w rejonie ul. Bobreckiej ponownie przyjęto przeznaczenie pod zabudowę produkcyjno - usługową, natomiast dla terenu usytuowanego w rejonie ul. Młyńskiej - pod tereny lasów, zadrzewień, zieleni izolacyjnej. – Opinie inspektorów sanitarnych potwierdziły, że nieuwzględnienie przez nas uwag dotyczących przeznaczenia tych terenów pod budownictwo było uzasadnione – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa jej politykę przestrzenną i musi być zgodne z zapisami dokumentów nadrzędnych, którymi w tym przypadku są koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, strategia rozwoju województwa, plan zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategia rozwoju gminy. Projekt musi być również zaopiniowany przez liczne jednostki, w tym także sąsiadujące gminy. Dokument ten składa się z części pisemnej i graficznej, a jego zapisy wskazują kierunki działań przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, ustalającym przeznaczenie terenów oraz określającym sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Plan umożliwia władzom miasta prowadzenie prawidłowej gospodarki przestrzennej. Inwestor, po zapoznaniu się z jego ustaleniami i stwierdzeniu zgodności z nimi swoich zamierzeń, może wystąpić bezpośrednio o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter