Header decorative image
Kir Żałobny

Co najmniej 15 mln zł dla rudzkich NGO-sów

Co najmniej 15 mln zł dla rudzkich NGO-sów

O około połowę wzrośnie budżet przeznaczony na realizację Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dziś radni przyjęli dokument, który zapewni finansowanie rudzkiego trzeciego sektora w 2022 roku. Zgodnie z zawartymi tam założeniami środki przeznaczone na ten cel będą na poziomie nie mniej niż 15 mln zł. – Z działań prowadzonych za te pieniądze skorzystają mieszkańcy naszego miasta potrzebujący wsparcia, a także zainteresowani udziałem w różnych warsztatach, wydarzeniach czy innych formach aktywności – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko. - W 2020 r. beneficjentów zadań realizowanych przez rudzkie NGOsy było prawie 19 tys. – dodaje.

- Mimo tego, że z powodu zmian w prawie samorządy są w trudnej sytuacji budżetowej, udało nam się wygospodarować więcej środków na realizację programu współpracy z trzecim sektorem  – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko. - W pierwszej kolejności musimy zabezpieczać budżet na wydatki związane z zadaniami obowiązkowymi i realizacją zadań statutowych miasta, ale działalność trzeciego sektora jest nie do przecenienia, więc na ile możemy, wspieramy organizacje zarówno finansowo, jak i pozafinansowo – mówi.

Uchwalony dziś program porządkuje kwestie współpracy miasta z NGO-sami. – W przyszłym roku w budżecie poszczególnych wydziałów urzędu oraz w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ten cel  będzie zabezpieczonych przynajmniej 15 mln zł – tłumaczy Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych. – Środki są przekazywane poprzez powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji lub poprzez wspieranie ich realizacji. Zlecenie zadań odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert lub w trybie pozakonkursowym – dodaje.

- Znajdujące się w Programie Współpracy na rok 2022 zadania priorytetowe pokrywają się z tymi, które były zaplanowane na rok bieżący – informuje Jerzy Szczerbiński. – Większy budżet oraz poprawa sytuacji epidemicznej z pewnością będą miały pozytywny wpływ na rozwój rudzkich organizacji oraz wzbogacenie ich oferty dla mieszkańców miasta – dodaje.

W ubiegłym roku 57 organizacji zrealizowało 115 zadań publicznych. Najwięcej, bo aż 83, związanych było z kulturą i sportem. Natomiast największe środki, bo ponad 5 mln zł, przeznaczono na działania związane z pomocą społeczną, wspieraniem rodzin i systemu pieczy zastępczej. Realizowały je na rzecz rudzian m.in. Ośrodek Święta Elżbieta, Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Chorzowie czy Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Środki te posłużyły również na pomoc osobom bezdomnym, zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Obsługą procesu przekazywania i realizacji zadań zajmuje się Zespół ds. Organizacji Pozarządowych, który działa w strukturze Działu Realizacji Projektów w rudzkim MOPS-się. Trzeba dodać, że na ten cel miasto otrzymało prawie 6 mln zł z budżetu Wojewody Województwa Śląskiego.

W sumie 2021 r. wysokość środków finansowych przekazanych z miejskiego budżetu wyniosła trochę ponad 8 mln zł, natomiast pula środków własnych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych wynosiła blisko 6,5 mln złotych.

Poza dotacjami ważnym aspektem jest również współpraca pozafinansowa. – Nie można zapominać, że miasto m.in. udostępnia organizacjom lokale na prowadzenie ich działalności (w 2020 r. było ich 37), udziela rekomendacji np. gdy ubiegają się o dofinansowanie ze źródeł pozamiejskich czy też konsultuje akty prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Warto też przypomnieć, że od maja br. działa 15-osobowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, która pełni funkcje doradcze i opiniodawcze – wymienia wiceprezydent Krzysteczko. – Przedsięwzięcia są obejmowane patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ruda Śląska, promowane w mediach, a członkowie rudzkich NGO-sów mogą liczyć na bieżącą pomoc merytoryczną – dodaje.

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej zarejestrowanych jest 139 stowarzyszeń rejestrowych, 57 stowarzyszeń sportowych, 18 stowarzyszeń zwykłych oraz 34 fundacje, w tym dwie nowe: Fundacja „Zapasy sportem wszystkich dzieci” oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkoły Kłodnickiej i Społeczności Lokalnej. Działalność trzeciego sektora obejmuje wszystkie aspekty życia społecznego. Rudzkie NGO-sy niosą wsparcie osobom chorym i ich rodzinom, aktywizują mieszkańców i wpływają na wzrost jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. Działalność organizacji poprawia też efektywność świadczenia usług publicznych.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter